แจ้งหนังสือชำรุด

17 February 2018
Posted by somboon

     
 
หนังสือชำรุดเป็นเรื่องที่ผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการต้องช่วยกันดูเพื่อไม่ให้เสียผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ  โดยก่อนยืมออกไปผู้ใช้บริการต้องตรวจสอบเองด้วยว่าหนังสือที่จะยืมออกไปมีสภาพชำรุดหรือไม่ เช่น มีรอยคราบเปื้อน ฉีกขาด บวม  หรือมีรอยถูกกัดแทะหรือไม่ เป็นต้น หากพบสภาพชำรุดดังกล่าวหรือนอกเหนือจากนี้ที่ดูแล้วคิดว่ามันไม่ปกติต้องสอบถามเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อให้เจ้าหน้าที่โน้ตไว้หรือประทับตรามีรอยคราบเปื้อนไว้ เวลานำส่งคืนจะได้ไม่มีปัญหา
 
ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการก็ต้องตรวจสอบสภาพหนังสือก่อนให้ยืมออกไปด้วยว่าชำรุดหรือไม่ ถ้าชำรุดก็โน้ตไว้หรือประทับตรามีรอยคราบเปื้อนไว้พร้อมลงชื่อเจ้าหน้าที่ ลงวันที่ที่พบ  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหนังสือที่ยืมออกไปอยู่ในสภาพเรียบร้อยแน่นอนจะได้ไม่เกิดปัญหากับผู้ใช้บริการตอนนำตัวเล่มมาส่งคืน
 
ทั้งนี้หอสมุดฯ ได้มีป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนขอให้ผู้ใช้บริการตรวจสบสภาพหนังสือว่าชำรุดหรือไม่ ทั้งที่หน้าเคาน์เตอร์ยืม-คืน ชานชาลาบันได ดังภาพด้านบนและด้านล่างนี้
 
    
ดังนั้นหากผู้ใช้บริการนำหนังสือมาส่งคืนและเจ้าหน้าที่พบว่าหนังสือมีสภาพชำรุดก็จะให้กรอกข้อมูลในแบบแจ้งหนังสือหายหรือชำรุด ซึ่งแบบกรอกนี้เป็นแบบเดียวกับหนังสือแจ้งหาย 

ผู้ให้บริการควรตรวจสอบข้อมูลการลงรายการให้ชัดเจนในส่วนของชื่อ นามสกุล รหัส เบอร์โทร. E-mails เพื่อสะดวกในการติดต่อกลับ และแจ้งผู้ใช้บริการนัดฟังผลการพิจารณาภายใน3วันทำการ มีค่าดำเนินการทางเทคนิค 100 บาท และถ้ามีค่าปรับหนังสือค้างส่งก็ต้องชำระตามปกติ
 
ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำใบแจ้งนี้ไปลงรายการในแฟ้มแจ้งหาย/ชำรุด  พร้อมลงเลขที่ตามลำดับในแบบแจ้ง ส่งให้ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานนี้  ผู้ทำหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลในระบบอีกครั้งว่าหนังสือนี้หอสมุดมีบริการกี่เล่ม พร้อมลงรายละเอียดอื่น ๆ ด้วย เช่น เลขบาร์โค้ด ราคา ถ้ายังไม่มีการลงข้อมูลมาให้  เสร็จแล้วนำใบแจ้งหนังสือชำรุดนี้พร้อมตัวเล่มส่งให้หัวหน้าฝ่ายบริการพิจารณา
 
เมื่อหัวหน้าฝ่ายบริการพิจารณาผลว่าให้ดำเนินการอย่างไร เช่น ให้ซื้อชดใช้ ชดใช้เป็นเงิน เป็นต้น ผู้ปฏิบัติงานก็นำผลการพิจารณานี้ไปลงข้อมูลในชื่อของผู้ใช้บริการ และส่ง SMS หรือส่ง E-mail แจ้งให้ทราบเพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบและดำเนินการต่อไป

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร