ความรู้สึกและความประทับใจ ตลอดชีวิตการทำงานในมหาวิทยาลัยศิลปากร

31 August 2017
Posted by Boonta Kijwang

ดิฉันขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างสูง แหล่งที่ให้ดิฉันทั้งที่ทำงานและที่อยู่อาศัย เป็นเวลานานถึง 39 ปี  ดิฉันมีความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยศิลปากร เฉพาะอย่างยิ่ง เริ่มแรกคือ แผนกห้องสมุด ห้องสมุดเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ สังกัดสำนักงานอธิการบดี พระราชวังสนามจันทร์ จนปัจจุบันคือหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  ตลอดระยะของการทำงาน ดิฉันทุ่มเททั้งในและนอกเวลาราชการ ก็เพราะคำว่า จิตมุ่งบริการ (service mind)  ซึ่งได้รับการบ่มเพาะตลอดมานั่นเอง กล่าวคือ
งานหอสมุดเป็นงานบริการ จึงต้องมีจิตสำนึกรักในงานบริการ ทำงานเป็นผู้ให้บริการอย่างจริงจัง รู้จักการเสียสละ ช่วยเหลือ เกื้อกูล อำนวยความสะดวก และต้องตระหนักเสมอว่า เมื่อทำงานให้ราชการแล้ว ต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อุทิศตน อุทิศเวลา อุทิศเรื่องส่วนตัวให้แก่หน่วยงานของตนอย่างเต็มที่โดยไม่มีข้อแม้  สำหรับดิฉัน มุ่งมั่นในการทำงานด้วยความเสียสละ และทุ่มเทด้วยความภาคภูมิใจ โดยเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายให้กำกับ ดูแล ซึ่งต้องอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ ตลอดการทำงาน แม้กระทั่งนอกเวลาราชการ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเสร็จทันกำหนดเวลา เพื่อความสำเร็จของงานและองค์กร
ตลอดระยะเวลาของการทำงานที่ผ่านมา “เมื่อวันวานยังหวานอยู่” แอบแฝงไปด้วยความขมขื่น ความเศร้าหมอง ความทุกข์ ความสุข ในเวลาเดียวกันก็มีความสนุกไปกับการทำงาน มีเพื่อนร่วมงานที่ดีมาก ยิ้มแย้มแจ่มใส คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ร่วมมือกันทำงานเป็นอย่างดี จนหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพ

 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร