อบรมครู

        การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างสื่อเพื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก เป็นการจัดอบรมแก่ครู อาจารย์ ซึ่งในปีนี้วิทยากรคือ คุณชีวัน วิสาสะ และคุณวิภาวี ฉกาจทรงศักดิ์ จัดอบรม 2 วันด้วยกัน ดิฉันเป็นคณะกรรมการการจัดอบรมในครั้งนี้ ทำหน้าที่พิธีกร และประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่วิทยากร ทำให้ได้มีโอกาสฟังการอบรมจากวิทยากรด้วย วิทยากรได้เล่านิทานให้แก่ผู้เข้าอบรมฟัง หลังจากเล่านิทานจบแล้ว วิทยากรได้สร้างกิจกรรมฝึกทักษะจากนิทานที่เล่า เช่น เรื่องหนูมากับหนูมี ซึ่งเรื่องนี้เป็นการเล่นคำ เช่น มา–หมา   มี–หมี ใช้ หม เป็นอักษรนำ แล้วสามารถผันไปเป็นคำใดได้อีก เป็นการฝึกทักษะการมองจากภาพแล้วตอบและยังได้เรื่องคำศัพท์ด้วย นอกจากนี้วิทยากรได้ถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ ดังนี้
        เทคนิคการเล่านิทาน ประกอบด้วย อ่านอย่างมีชีวิตชีวา อ่านเต็มเสียง ถูกอักขระ จังหวะดี และให้เด็กๆ มีส่วนร่วม
        วิธีการควบคุมหนังสือ โดยให้คำนึงถึง การถือ การเปิด การเคลื่อนไหว และ การใช้ท่าทาง ซึ่งส่งผลทั้งต่อเด็กที่เป็นผู้ฟังและผู้เล่านิทาน
        5 หลัก เปลี่ยนเพื่อสร้างสรรค์ ในการสร้างสรรค์สื่อ มีดังนี้ เปลี่ยนกระดาษ (วัสดุ) เปลี่ยนขนาด (ใหญ่ขึ้น-เล็กลง) เปลี่ยนภาษา (ถ้อยคำ) เปลี่ยนเนื้อหา (เรื่องราว) เปลี่ยนเทคนิค (วิธีการ)
     หลังจากจัดอบรมเสร็จ ดิฉันจึงลองนำเทคนิคที่ได้ฟังวิทยากรมาใช้กับเจ้าตัวแสบที่บ้าน(ปีหน้าจะเข้าเรียนอนุบาล) ซึ่งเจ้าตัวแสบชอบมาก ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการระบายสี ส่วนเรื่องการเล่านิทาน จะกลายเป็นเจ้าหนูจำไมค์ทันที จะเห็นได้ว่า ครูซึ่งต้องมีวิชาศิลปะในการทำสื่อการสอน เพื่อถ่ายทอดให้เด็กๆ เข้าใจแล้ว ยังต้องเรียนรู้และจินตนาเรื่องใหม่ๆ  อยู่ตลอดเวลา ทำให้การเรียนสนุกสนาน ไม่เบื่อ การอบรมครั้งนี้ คุ้มค่าจริงๆ

 
ขอบคุณภาพ : คุณวิรุฬห์ พานิชสุโข

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร