เปิด OPAC

30 August 2017
Posted by somboon

ทุกเช้าวันทำการก่อนเปิดบริการหอสมุดฯ คือก่อน 8.30 น. ผมมีหน้าที่ไปเปิดเครื่อง OPAC (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับบริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ) ที่พวกเรามักเรียกกันติดปากกันแบบนี้ว่าเครื่อง OPAC  พร้อมทั้งทำความสะอาดเช็ดฝุ่น ตรวจสอบปากกา กระดาษจดให้พร้อมใช้งาน และดูว่าเครื่องติดดีใช้ได้หรือไม่
 
ผมทำหน้าที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลหรืออย่างที่บอกว่าชอบเรียกกันติดปากว่าเครื่อง OPAC ที่ชั้น 3, 4 และได้รับมอบหมายให้เปิดเครื่อง OPAC เพิ่มอีก 1 ชั้นคือ ชั้น 2 ด้วย แต่ถ้าน้อง ๆ งานบริการสารนิเทศมาก่อนก็จะเปิดให้เสมอ
 
เครื่อง OPAC ที่ผมต้องเปิดแต่ละชั้นมีดังนี้
ชั้น 2 มีเครื่อง OPAC บริการที่ห้องวิทยานิพนธ์ 1 เครื่อง ในห้องอ่าน  4 เครื่อง ติดกับห้องถ่ายเอกสาร รวมชั้น 2  มี 5 เครื่อง    
ชั้น 3 มีเครื่อง OPAC บริการในห้องอ่าน ติดกับห้องโลกของหนู 5 เครื่อง และมีเครื่องสำหรับสแกนหนังสือที่มีการหยิบใช้ในห้องสมุดอีก 1 เครื่อง เครื่องนี้เจ้าหน้าที่ประจำชั้นจะมาเปิดเองเมื่อต้องการใช้

ชั้น 4 มีเครื่อง OPAC บริการในห้องอ่าน  2 เครื่อง อยู่ติดกับห้องทำงานฝ่ายวิเคราะห์ฯ
วิธีเปิดเครื่อง OPAC  ทำได้ง่าย ๆ ดังนี้
1. ไปนำกล่องใส่กุญแจตู้ OPAC ที่ห้องงานบริการสารนิเทศ ซึ่งวางไว้ใกล้โทรศัพท์

2. นำกุญแจไปไขตู้เครื่อง OPAC เช็ดฝุ่นทำความสะอาดและเปิดเครื่อง UPS ก่อน แล้วจึงกดปุ่มเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
 
เครื่อง OPAC ที่มีกุญแจไขตู้เพื่อเปิดเครื่องได้แก่ เครื่อง OPAC ห้องวิทยานิพนธ์ ชั้น 2 ชั้น 3 และ ชั้น 4
ส่วนเครื่อง OPAC ที่ชั้น 2 ในห้องอ่าน สามารถเปิด-ปิดเครื่องได้เลยเพราะชั้นนี้มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำตลอดเวลา ง่ายแก่การตรวจ
สอบความเรียบร้อย โดยมีเครื่อง UPS อยู่นอกตู้ใต้เครื่องบริการ OPAC = 1 เครื่อง
 
 
 
 
 
 
 
3. เมื่อเปิดเครื่องให้ทำงานเรียบร้อยแล้วก็ไขกุญแจปิดตู้ดังกล่าวทุกตู้ทุกชั้น
4. นำกล่องกุญแจตู้ OPAC เก็บที่งานบริการสารนิเทศดังเดิม
หากเครื่อง OPAC ไม่ติดหรือใช้งานไม่ได้ ขัดข้องประการใดให้โทร.แจ้งหัวหน้าฝ่ายโสตฯ เพื่อจะได้ส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลแก้ไขให้
การปิดเครื่อง ถ้ามีการเปิดบริการล่วงเวลา บรรณารักษ์หัวหน้าเวรจะเป็นผู้ปิดเองทั้งหมดตั้งแต่ชั้น 2-4 ถ้าไม่มีการเปิดบริการล่วงเวลา บรรณารักษ์งานบริการสารนิเทศได้ดำเนินการปิดให้ตั้งแต่ชั้น 2-4
 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร