sms กับงานติดตามทวงถาม

30 August 2017
Posted by somboon

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มให้หอสมุดแต่ละวิทยาเขตนำบริการ sms มาใช้เพื่อแจ้งข่าวสารและบริการต่าง ๆ แก่ผู้ใช้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559 ตามโปสเตอร์เชิญชวนใช้บริการนี้ ซึ่งหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ก็ได้ดำเนินการตามนโยบายนี้ด้วย

บริการ sms ให้บริการแจ้งเรื่องต่าง ๆ เช่น แจ้งรับตัวเล่มหนังสือยืมระหว่างวิทยาเขต /หนังสือจอง การแจ้งเตือนเกินกำหนดส่ง /ค่าปรับ /หนังสือค้างส่งนาน เป็นต้น
งานหลักอย่างหนึ่งของผมคือการติดตามทวงถามหนังสือเกินกำหนด เมื่อเรียกข้อมูลจากระบบทุกสัปดาห์แล้ว ก่อนอื่นผมจะดูที่ note ว่าใครสมัคร sms ไว้บ้าง เพื่อจะได้รีบส่ง sms แจ้งเตือนก่อนเป็นลำดับแรก ดังภาพ

เข้าเว็บ http://www.sms.911itwist.com/htdocs/Login.html ดังภาพแล้วใส่ username และ password

เมื่อเข้าเว็บส่ง sms ได้แล้ว จะพบกลุ่มข้อความสำเร็จรูปที่หอสมุดมีไว้แล้วให้เลือกเป็นเรื่อง ๆ ไปว่าเราจะเลือกใช้รายการใดที่เกี่ยวข้อง เช่น การแจ้งเตือนหนังสือเกินกำหนด ก็คลิกเลือกข้อความนี้ขึ้นมาแล้วกด sent จะมีกล่องข้อความขึ้นมาให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์ผู้ที่เราต้องการส่งข้อความแจ้งเตือน ข้อความที่ส่งต้องไม่เกิน 70 คำ คิดเป็น 1 ข้อความ
การส่งข้อความแจ้งเตือนหนังสือเกินกำหนดจะใช้ข้อความว่า “คุณมีหนังสือเกินกำหนดส่ง (ขออภัยหากท่านได้มาดำเนินการแล้ว) ” หรืออาจมีการเพิ่มเติมข้อความได้ให้ครบถ้วนเรื่องที่ต้องการสื่อสารแต่ระวังไม่ให้เกิน 70 คำ

เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้วคลิกต่อไป แล้วรอการประมวลผล ว่าส่งสำเร็จไหมและกดดูรายการที่ส่งแล้วได้

นอกจากส่ง sms แจ้งเตือนผู้ที่สมัครใช้บริการแล้ว ก็ยังใช้แจ้งผู้ที่มีหมายเลขโทรศัพท์คนอื่น ๆ ด้วยในภายหลัง เพราะจะให้ความสำคัญกับผู้สมัครใช้บริการก่อน
การแจ้งเตือนเกินกำหนดยังมีการทำรายชื่อติดประกาศที่หอสมุด คณะวิชา โทร.ติดตาม ส่งจดหมายถึงบ้าน ส่วนกลุ่มอาจารย์และบุคลากรใช้วิธีส่ง sms โทร. e-mail ทำบันทึก จดหมายติดตาม จะไม่มีการติดประกาศแจ้ง
 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร