ขอเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นางนัยนา สุคนธมณี  ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการทีดี ตามรอยพระยุคลบาท จะมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหา และเสริมสร้าง  คุณประโยชน์แก่ผินดินในหลักคุณธรรม  ความดี  และความถูกต้องเสมอไป
ข้าพเจ้าจะขอนัอมนำอัญเชิญ พระบรมราโชวาท ของพระองค์ มาใส่เกล้า ใส่กระหม่อม เป็นแนวทางในการยึดถือปฏิบัติ ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และประเทศชาติ   ดังต่อไปนี้
” ท่านมีหน้าที่อันสำคัญผูกพันอยู่ ที่จะต้องตอบแทนคุณของทุกฝ่าย ที่ไดัอุปการะช่วยเหลือ การทดแทนคุณนั้น มิใช่สิ่งยากนัก ถ้าท่านประพฤติดี มีสัมมาอาชีวะ เป็นหลักฐาน เป็นที่เชิดชูวงศ์ตระกูล ก็เป็นการได้ทดแทน คุณบิดา มารดา ถ้าท่านหมั่นศึกษา ค้นคว้าวิชาการ ให้มีความรู็ความสามารถ เหมาะแก่กาลสมัย ก็เป็นการได้ทดแทนคุณ ครูบาอาจารย์ และในประการสุดท้าย ถ้าท่านตั้งใจทำงานทุกอย่าง โดยยึดประโยชน์ส่วนรวม ยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวแล้ว ก็ได้เป็นการทดแทนคุณประชาชน คนไทยทุกคน ” พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่  ๒๖ ธันวาคม  พุทธศักราช ๒๕๑๑
” ความเพียร ที่ถูกต้องเป็นธรรมและพึงประสงค์นั้น คือ ความเพียรที่จะกำจัดความเสือมให้หมดไป และระวังป้องกันมิให้เกิดขึ้นอย่างหนึ่ง กับ ความเพียรที่จะสร้างสรรค์ความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้น และระวังรักษามิให้เสือมสิ้นไป อย่างหนึ่ง ความเพียรทั้งสองประการนี้  เป็นอุปการะอย่างสำคัญ แต่การปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน ถ้าทุกคนในชาติจะได้ตั้งตน ตั้งใจอยู่ในความเพียร ดังกล่าว ประโยชน์และความสุขใจ ก็จะบังเกิดขึ้นพร้อมทั้งแก่ส่วนตัว และส่วนรวม ประเทศชาติของเรา ก็จะสามารถรักษาความเป็นปกติ มั่นคง พร้อมกับพัฒนาให้เจริญรุดหน้าไปได้ดังปรารถนา     ” พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในงานพระราชพิธีกาญจนาภิเษก ณ.ท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๙
บุญของข้าพเจ้าที่ได้เกิดในแผ่นดินของพระองค์ บนผืนแผ่นดินไทย   ข้าพเจ้าจะขอเป็นข้่าราชการ / พนักงาน ที่ดี ของแผ่นดินนี้   ตลอดไป และ  ตลอดไป
ที่มา : การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร