บุคคลทั่วไป : ตามการจำแนกประเภทผู้เข้าใช้บริการ

27 February 2017
Posted by naiyana

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  นครปฐม เปิดบริการเพื่อให้บุคคลทั่วไปภายนอกเข้าศึกษาค้นคว้าขัอมูล ได้ตั้งแต่ กันยายน  พ.ศ. 2545 โดยเสียค่าบำรุงหอสมุด ตามที่มหาวิทยากำหนด จนถึงปี พ.ศ. 2554 จึงมีนโยบาย  งดเก็บค่าบำรุงหอสมุดเป็นการชั่วคราว
ดังนั้นจึงขอนำเสนอขัอมูลการเข้าใช้หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  ประเภทบุคคลทั่วไป ภายนอก พอเป็นสังเขป ระหว่าง เดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน-ธันวาคม 2559 จำนวนทั้งสิ้น 1500 คน เพศชาย 494 คน เพศหญิง 969 คน เด็กชาย 14 คน เด็กหญิง 23 คน แบ่งตามสถานศึกษาที่เข้าใช้ดังนี้ ม.เกษตรสาสตร์ 22 คน ร.ร.เจี้ยนหัว 2 คน ม.เชียงใหม่ 4เตรียมทหาร 1 คน  เตรียมอุดม 4 คน เทคโนโลยีสุรนารี 1 คน เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 2 คน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง3 คน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 4 คน เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 4 คน เทคโนโลยียานยนต์ 1 คน เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2 คน เทคนิคราชบุรี 3 คน เทพลีลา 1 คน เทศบาลเมืองจันทร์ 2 คน เทศบาลอ้อมน้อย 2 คน เบญจมราชูทิศ 1 คน เบญญาพัฒน์ 1 คน เบตงวรีะราษฎร์ประสาน 1 คน เอเชียอาคเนย์ 2 คน ม.แม่ฟ้าหลวง 1 คน ม.กรุงเทพ 7 คน กาญจนานุเคราะห์ 3 คน กำแพงแสนวิทยา 1 คน ม.ขอนแก่น 1 คน ม.คริสเตียน 8 คน จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1 คน จุฬาลงกรณ์ 20 คน ชุมชนบ้านเมืองงาย 3 คน ชุมชนวัดกลางวังเย็น 2 คน ดรุณนุกูล 1 คน ด่านมะข้ามเตี้ยวิทยาคม 1 คน ท่ามะกาวิทยาคม 3 คน ร.ร.วัดทุ่งรี 1 คน ม. ธรรมศาสตร์ 24 คน ธัญบุรี 1 คน ม. ธุรกิจบัญฑิต 1 คน นครนายกวิทยาคม 1 คน ร.ร.นาคประสิทธิ์ 5 คน ร.ร.นายร้อยตำรวจ 3 คน ร.ร.นารีวิทยา 2 คน ร.ร.นารีวุฒิ 2 คน ร.ร.นิคมวิทยา 1 คน ร.ร.บอสโกพิทักษ์ 4 คน ร.ร.บ้านโป่งวิทยาคม 1 คน ร.ร.บ้านรางน้ำจืด 1 น ร.ร.บ้านรางอีเม้ย 4 คน ร.ร.บ้านหนองไม้งาม 1 คน ร.ร.บ้านหนองสองห้อง 1 คน ม.บูรพา 8 คน ร.ร.ประสาทรัฐประชากิจ 1 คน ร.ร.ปากน้ำปรานวิทยา 2 คน วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี 1 คน วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า 1 คน ร.ร.พระแท่นดงรังวิทยาคม 1 คน พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 3 คน ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย 47 คน ร.ร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา 1 คน ร.ร.พูนพิชยาคม 1 คน ภปร.ราชวิทยาลัย 3 คน ม.มหิดล 55 คน มารีย์อุปถัมภ์ 5 คน ยอเซฟอุปถัมภ์ 5 คน ร.ร.ร่มเหล้ากาญจนบุรี 1 คน ม.รังสิต4 คน ร.ร.รัตนราษฎร์บำรุง 1 คน ราชภัฏกาญจนบุรี 15 คน ราชภัฏเพชรบุรี 25 คน ราชภัฏจอมบึง 2 คน ราชภัฏนครปฐม 311 คน ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 2 คน ราชภัฏศรีษะเกษ 1 คน ราชภัฏสวนสุนันทา 8 คน ราชมงคลพระนคร 3 คน ราชวินิตบางเขน 1 คน ราชวินิตบางแค 1 คน ร.ร.ราชินีบูรณะ 25 คน ม.รามคำแหง 21 คน ร.ร.วังตาลวิทยาคม 1 คน ร.ร.วัดไร่ขิงวิทยา 1 คน ร.ร.วัดกำแพงแสน 4 คน ร.ร.วัดคร้อพนัน 1 คน ร.ร.วัดคอกช้าง 1 คน ร.ร.วัดธรรมจริยาภิรมย์ 1 คน ร.ร.วัดนวลนรดิศ 3 คน ร.ร.วัดนิยมธรรม 2 คน ร.ร.วัดบ่อน้ำจืด 2 คน ร.ร.วัดป้อมวิเชียรโชติการาม 1 คน ร.ร.วัดปักไม้ลาย 1 คน ร.ร.วัดปากกิเลน 1 คน ร.ร.วัดรังสรรค์ 1 คน ร.ร.วัดสามง่าม 2 คน ร.ร.วัดห้วยจรเข้ 2 คน ร.ร.วัดราษฎรืบำรุง 1 คน ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 3 คน ร.ร.ศรีวิชัยวิทยา 9 คน ร.ร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1 คน สถาบันการบินพลเรือน 2 คน ม.สยาม 4 คน ร.ร.สวนกุหลาบ 7 คน ราชภัฏสวนดุสิต 2 คน สาธิตราชภัฏนครปฐม 7 คน ร.ร.สารสาสน์ 5 คน ร.ร.สารสาสน์วิเทศ 4คน ร.ร.สารสิทธิ์พิทยาลัย 7 คน ร.ร.สิรินธรราชวิทยาลัย 132 คน ร.ร.สุคนธีรวิทย์ 20 คน ร.ร.หนองฉางวิทยา 1 คน หอการค้า 3 คน ร.ร.อนุบาลนครปฐม 6 คน ร.ร.อนุบาลผไทวิทยา 1 คน ร.ร.อนุบาลสมุทรสาคร 1 คน ร.ร.อรุณประดิษฐ์ 3 คน ร.ร.อำพรไพศาล 2 คน ม.อัสสัมชัญ 1 คน วิทยาลัยอาชีวะศึกษานครปฐม 13 คน อาศรมศิลป์ 3 คน  อุดมวิทยา 2 คน และอื่นๆ ไม่ระบุจำนวนหนึ่ง
หอสมุด ฯ จะเริ่มดำเนินการเก็บค่่าบำรุงหอสมุดสำหรับบุคคลทั่วไปอีกครั้ง ตั้งแต่เดือน มกราคม 2560 เป็นต้นไป ในอัตราดังนี้
ค่าบำรุงรายวัน      นิสิต  นักศึกษา หรือ นักเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่น วันละ 10 บาท / สำหรับบุคคลทั่วไป วันละ  20  บาท
ค่าบำรุงรายปี       นิสิต   นักศึกษา หรือ นักเรียนจากสถาบันการศึกษาอื่น ปีละ  200  บาท / สำหรับบุคคลทั่วไป  ปีละ  600  บาท

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร