สมาชิกPULINET

31 August 2014
Posted by Banjong Rungphan

PULINET ย่อมาจาก ภาษาอังกฤษ Provincial University Network ภาษาไทย ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค
ปี2557 PULINET ได้มีการเปลี่ยนแปลงโลโก้(สัญญลักษณ์)ใหม่ หลังจากที่ใช้โลโก้เดิมมานานมากคิดรวมแล้วน่าจะประมาณ 20 กว่าปีแล้วนะ(ก่อตั้งขึ้นในปี2529) โลโก้ใหม่ น่าจะแสดงตัวตนของPULINETได้ชัดเจนขึ้น
loco-Pulinet2
โลโก้Pulinet (เดิม)
 
loco-Pulinet3
โลโก้ Pulinet (ใหม่)
 
 
ปีนี้ หอสมุดฯสนามจันทร์ ได้จัดโปโมชั่น(ฟรี)สำหรับผู้สมัครสมาชิกPulinet ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม 2557 วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเปิดโปโมชั่น สำหรับวันนี้มีผู้มาสมัครถึง 24  คน ก่อนนี้มีผู้สมัครแล้วประมาณ 50 กว่าคน หากผู้ใช้บริการต้องการสมัครสมาชิกหลังจากวันนี้ สามารถสมัครได้ตลอดปี แต่มีค่าสมัคร ท่านละ 50 บาท ต่อ 1 ปีเท่านั้น
บัตรสมาชิกPULINET สามารถนำไปยืม-คืนหนังสือได้ จำนวน 20 สถาบัน ดังนี้

ภาคเหนือ
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ http://library.cmu.ac.th/
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ http://www.library.mju.ac.th
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.lib.nu.ac.th
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา http://www.clm.up.ac.th
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง http://www.mfu.ac.th/center/lib
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น http://library.kku.ac.th
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.library.msu.ac.th
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี http://library.sut.ac.th
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี http://www.lib.ubu.ac.th
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
ภาคกลาง
หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร http://www.snamcn.lib.su.ac.th
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา http://www.lib.buu.ac.th
สำนักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
http://library.stou.ac.th
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน http://lib.kps.ku.ac.th/
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา http://www.vit.src.ku.ac.th/
ภาคใต้
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ http://clm.wu.ac.th
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ http://www.lib.tsu.ac.th
สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ http://www.clib.psu.ac.th
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี http://tanee.psu.ac.th
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ http://lib1.pnu.ac.th

สิทธิการยืม-คืน ตามกฏระเบียบของห้องสมุดนั้นๆ
อ้างอิง จากเว็บไซด์  http://www.pulinet.lib.su.ac.th/web/main/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
loco-Pulinet3
 
 
 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร