ผลของการบริหารจัดการ

19 June 2014
Posted by maew

การบริหารจัดการ โดยมีความรอบคอบที่กล่าวได้ว่า ระดับน้อยลงไป จนถึงระดับน้อยที่สุด ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ผู้เกี่ยวข้องทุกคนย่อมประจักษ์  บางเรื่องเป็นเรื่องละเอียดอ่อน กระทบต่อความรู้สึก เกิดขึ้นแล้วยากต่อการอธิบายให้เข้าใจได้ภายในเวลาที่รวดเร็ว  เฉพาะอย่างยิ่งเรื่องข่าว  ข่าวที่ออกมาจะเป็นจริงหรือไม่จริง  สุดท้ายง่ายนิดเดียวบอกว่ามันเป็น “ข่าวลือ”  ซึ่งก็ต้องแก้ปัญหากันไป
คน (People) ย่อมเชื่อข่าวลือมากกว่าข่าวจริง ก็ข่าวลือมีเรื่องราวทำให้คิดได้ว่าเป็นเรื่องจริง  ทุกวันนี้เรื่องใดเป็นเรื่องจริง เรื่องใดเป็นเรื่องไม่จริง   เมื่อได้ยินแม้จะสงสัยก็ไม่สอบถาม  ไม่แสวงหา ไ ม่วิเคราะห์ กลับเฉย นิ่งๆๆๆ หากไม่นิ่งเดี๋ยวเป็นเป้าหมาย  ถูกเกลียดชังโดย… พลอยให้คนใกล้ชิดกัน…  เกลียดชังหรือไม่ชอบตามไปด้วย  ประมาณว่า  SAVE ตัวเอง   ก็ดูจากข่าวที่ผ่านมาตามหน้าหนังสือพิมพ์และตามที่ประสบจริง
การเป็นผู้บังคับบัญชา ไม่ง่ายเลย   หากมุ่งเป้าหมายของงานเพียงอย่างเดียว โดยไม่สนใจความรู้สึก ความคิด และความก้าวหน้าของผู้ใต้บังคับบัญชา  รวมถึงเพื่อนร่วมงานทั้งในและนอกหน่วยงาน  อาจได้งานเพียงร้อยละ 50 หรือน้อยกว่า   ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่บริหารจัดการ  ต้องคิดหลายชั้น (แง่ดีเท่านั้น)  ทั้งงานและคนจึงจะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุข อย่างยั่งยืนตลอดไป

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร