รวบรวมรายชื่อวารสารที่จัดทำโดยหน่วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI

20 June 2013
Posted by peekan

วารสารเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ที่ทันสมัย นำเสนอเรื่องราวใหม่ๆ ที่เป็นเหตุการปัจจุบันที่หาไม่ได้ในหนังสือ นอกจากจัดทำเป็นฉบับพิมพ์ (Print)  แล้ว ยังจัดทำเป็นรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (elctronic journal)  เพื่อสะดวกต่อการสืบค้น และการจัดเก็บ และให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว
รวบรวมรายชื่อวารสารที่จัดทำโดยหน่วยงานของมหาวิทยาลัยศิลปากรและปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย)
1. Silpakorn University Science and Technology Journal
issn : 1905-9159
An electronic journal is provided on the web site   http://www.journal.su.ac.th/index.php/sustj
จัดทำโดย Silpakorn University Research and Development (SURDI)
อยู่ในฐานข้อมูล CAPLUS, AGRICOLA, FSTA, CAB Abstract, AGRIS (FAO), DOAJ, NSDL
2.Silpakorn University Journal of Social Sciences, Humanities, and Arts
issn : 1515-4717
An  electronic journal is provied on the web    http://www.surdi.su.ac.th/journal_th.html
and www.surdi.su.ac.th
ชื่อเดิมคือ Silpakorn University International Journal
issn :1515-4717
Vol.1-10 (2006-2010)
จัดทำโดย   Silpakorn University Research and Development (SURDI)
5.วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปะ (Silpakorn University Journal)
issn : 0857-5428
สืบค้นบทความวารสารฉบับเต็ม (fulltext) ได้ที่เว็บไซต์ http://www.journal.su.ac.th/
จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. Veridian E-Journal, Silpakorn University
issn:1936-3431
จัดทำโดย บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร
สืบค้นบทความวารสารฉบับเต็ม (fulltext) ได้ที่   http://mis.graduate.su.ac.th/newgrad/ejournal
7.ดำรงวิชาการ (Damrong :Journal of the Faculty of Archaeology)
จัดทำโดย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
สืบค้นบทความวารสารฉบับเด็ม (fulltext) ได้ที่ http://www.archae.su.ac.th/html/damrong.html
8.  วารสารปรัชญา มหาวิทยาลัยศิลปากร
issn : 2465-4035
กำหนดออก ปีละ 1 ฉบับ
เจ้าของ    ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
หมายเหตุ วารสารยังไม่ปรากฏในฐานข้อมูล  TCI
9.วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร (Silpakorn Educational Research Journal)
issn : 1906-8352
จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สืบค้นบทความฉบับเต็ม (fulltext) ได้ที่เว็บไซต์ http://www.educ.su.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=165%3A2010-12-12-18-49-57&catid=40&lang=en
10. วารสารศึกษาศาสตร์ (Journal of Education)
issn: 1686-3089
จัดทำโดย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สืบค้นบทความฉบับเต็ม (fulltext) ได้ที่เว็บไซต์  http://www.educ.su.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=261%3A2013-03-28-05-36-13&catid=40&lang=en
11. วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  issn:0857-2038
จัดทำโดยคณะอักษรศาตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
สืบค้นหน้าสารบาญวารสาร (Contents) ได้ที่เว็บไซต์   http://www.arts.su.ac.th/journal
12.หน้าจั่ว : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
issn: 0857-1457
จัดทำโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
13. หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย (NAJUA history of architecture Thai architecture)
issn : 1686-1841
จัดทำโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร
วารสารที่เป็น Peer Review (ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ)
14. วารสารดนตรีศิลปากร (Silpakorn Music Journal)
issn : 2286-9441
จัดทำโดย คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
15. วารสารศิลปะ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
issn : 1685-5418
จัดทำโดย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร