การค้นหาวารสาร/หนังสือพิมพ์

30 August 2012
Posted by tanikul

การค้นหาวารสาร /หนังสือพิมพ์
    สิ่งพิมพ์ต่างๆที่เป็นตัวเล่มที่หอสมุดฯ จัดซื้อและได้รับบริจาค เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ หนังสือ มีทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
  นอกเหนือจากงานหน้าที่หลักที่รับผิดชอบงานการเงินและงบประมาณของงานพัฒนาทรัพยากรฯ แล้ว นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่งานหลักอีกหนึ่งงาน คือ การลงทะเบียนสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จัดส่งงานวารสาร และงานศูนย์ข้อมูลภูมิภาคตะวันตก เพื่อให้บริการผู้ใช้ห้องสมุด เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น  ซึ่งมีหลายชื่อ ให้ความรู้สารพัด ทั้งด้านการศึกษา การเกษตร สุขภาพ  ไอที การบ้านการเรือน งานฝีมือ วิทยาศาสตร์ ด้านภาษา… 
สิ่งพิมพ์ดังกล่าวหอสมุด พระราชวังสนามจันทร์ มศก.ได้กำหนดเลขรหัสประจำชื่อเรื่องไว้ที่หน้าปกวารสาร เพื่อให้ค้นหาได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น  จัดไว้บริการที่ชั้น 2 และ3 ในอาคาร มล.ปิ่น มาลากุล จึงขอนำเสนอรายการและรหัสวารสารที่น่าอ่านและช่วยการค้นหา ในด้านต่างๆ บางรายการ ดังนี้
คอมพิวเตอร์ เช่น PC Today รหัส พ 691  คอมพิวเตอร์อิเลคทรอนิคส์ เวิลด์ รหัส  ค60   ไมโครคอมพิวเตอร์ รหัส  ม90  Computer Arts Thailand  รหัส ค577  Computerworld   รหัส ค574   DMG รหัส ค 667       
ธุรกิจ/บัญชี/ภาษี  เช่น เส้นทางเศรษฐี  รหัส ส73543   กรมบัญชีกลาง  รหัส ว6ก45   สรรพากรสาส์น  รหัส ส 45  การเงินธนาคาร รหัส ก 635  บลูมเบิร์ก  บิสสิเนสวิค  รหัส บ53  Business.Com  รหัส บ692    
 วิทยาศาสตร์/การแพทย์/สุขภาพ/กีฬา เช่น  ไซแอนด์ อิสลัสเตรเต็ค  รหัส บ94  โกจีเนียส รหัส ก 835  หมอชาวบ้าน รหัส ห 45  วารสารวิทยาศาสตร์ รหัส ว 655  วารสารคลินิก รหัส  ค492  หมอชาวบ้าน  รหัส ห45  สตาร์ซอคเก้อร์ รหัส ส 31
การเกษตร  เช่น เกษตรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส ก 7153  ไม่ลองไม่รู้  รหัส น65ม9  เกษตรกรรมธรรมชาติ รหัส  ก715  รักษ์เกษตร รหัส ว6ร46   
ภาษาอังกฤษ/จีน  เช่น  I get English รหัส อ842 Macroview (หนังสือพิมพ์ ) รหัส CH 474  Reader’s Digest ฉบับภาษาจีน รหัส  R33 จีนไทยสองภาษา รหัส จ664
งานบ้าน/ฝีมือ เช่น แม่บ้าน รหัส ม861 ประดิดประดอย รหัส ป443 งานฝีมือ รหัส ง 43  บ้านและสวน รหัส บ 66  Room รหัส ร6885         
งานวิจัย   เช่น งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น รหัส ง 53  Journal of Health Research รหัส J6 H35  วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ รหัส ว6ว67223
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  เช่น หนังสือพิมพ์ก้าวหน้า พลังธรรม เสียงประจวบ ยอดแหลมนิวส์ เพชรภูมิ
 ผู้ใดสนใจค้นหาวารสารทางด้านไหน  ก็หาได้ตามรหัสที่แนะนำข้างต้น ถ้าหาไม่พบ สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ประจำชั้นค่ะ  ส่วนหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ให้บริการที่งานศูนย์ข้อมูลภูมิภาคตะวันตก

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร