การสอนงาน

8 June 2012
Posted by tanikul

ได้เรียนออนไลน์หลักสูตร การสอนงาน (ของก.พ.) ขอสรุปพอสังเขปดังนี้
การสอนงาน (Coaching) สอนงานตามความจำเป็นในการปฎิบัติงานจริงของแต่ละคน โดยให้คำแนะนำหลังจากที่ได้เห็นพฤติกรรมหรือการปฏิบัติงานจริง มีเป้าหมายให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากไม่รู้เป็นรู้ จากปฎิบัติไม่เป็นให้ปฎิบัติเป็น และจากไม่ชำนาญให้ชำนาญ
การสอนงานให้ประโยชน์ต่อ ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และต่อองค์กร ดังนี้
         ประโยชน์ต่อผู้บังคับบัญชา ดังนี้
1. ช่วยแบ่งเบาภาระงาน เพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญฃาปฎิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ส่งงานตามเวลาที่กำหนด
2. ช่วยให้มีเวลาเพียงพอที่จะคิดพิจารณา ปรับปรุงระบบงาน ขั้นตอนและวิธีการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. มีโอกาสชื้แจงจุดเด่น หรือจุดที่ต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปรับปรุง
4. มีโอกาสรับรู้ความต้องการที่ผู้ใต้บังคับบัญชาคาดหวัง รู้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
5. สร้างสัมพันธภาพที่ดีในการปฎิบัติงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
6. ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีม
7. เป็นกระบวนการหนึ่งที่ใช้ผลักดันและสนับสนุนให้ผู้ใต้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิบัติงานที่กำหนด 
         ประโยชน์ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนี้
1. เข้าใจขอบเขต เป้าหมายของการปฏิบัติงานและความต้องการที่ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง
2. รับรู้ถึงปัญหา หรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา และมีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3. รับรู้ถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ปัญหา และอุปสรรคขององค์กร ภารกิจที่องค์กรจะทำในปัจจุบันและที่ต้องการจะทำในอนาคต
4. มีโอกาสรู้จุดแข็ง จุดอ่อนตัวเอง เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. รู้จักวางแผน ลำดับความสำคัญของงาน รู้เทคนิควิธีการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและเวลา
6. มีขวัญและกำลังใจ ทำให้ไม่รู้สึกว่าตนเองปฏิบัติงานเพียงคนเดียว
7. เป็นแรงจูงใจให้ปรับปรุงตนเอง สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
          ประโยชน์ต่อองค์กร ดังนี้
1. มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามความคาดหวัง หรือมากกว่าความคาดหวังที่ต้องการ
2. มีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ การสอนงานทำให้บุคลากร มีความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนต่างๆ ทั้งนโยบาย กลยุทธ์ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน การนำเทคโนโลยีสรสนเทศมาใช้

กระบวนการในการสอนงาน    ประกอบด้วย การเตรียมตัว บอกให้ฟัง ตั้งเป้าเรียน  ร่วมเขียนแผน และประเมินผล ดังนี้

1.การเตรียมตัว (Preparing) ผู้สอนงานจะต้องประเมินสถานการณ์ว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่จะได้รับการสอนจะมีปฏิกิริยาอย่างไร เช่นบางคนอาจคิดว่าตนเองไม่จำเป็นต้องได้รับการสอนเพิ่ม บางคนอาจดื้อดึง
ผู้สอน ต้องเตรียมเหตุผล หลักฐาน / ข้อมูลให้พร้อม มีการวางแผนการสอน กำหนดวัตถุประสงค์ การสอนงาน ต้องการอะไรเป็นผลลัพธ์ ปัญหาและอุปสรรค การแก้ไข
2. บอกให้ฟัง (Clarifying needs) ต้องอธิบายความต้องการในการสอนงานให้เข้าใจวัตถุประสงค์ ความจำเป็นและประโยชน์ การสอนต้องระวังคำพูด พูดไม่ให้เป็นการตำหนิ เพื่อมิให้ผู้รับการสอนต่อต้าน ให้เน้นถึงผลเสียของการกระทำ
3. ตั้งเป้าเรียน (Objectivies setting) กำหนดเป้าหมายในการสอนงานร่วมกัน มีเรื่องอะไรบ้างที่ควรรู้ หรือควรฝึกฝนเพิ่มเติม มีเป้าหมายที่เจาะจง วัดได้ เป็นจริงได้
4. ร่วมเขียนแผน (Action Plan Designing) ผู้สอนและผู้รับการสอนร่วมกันวางแผนปฏิบัติการตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์ที่ต้องการว่าควรมีกิจกรรมอะไรบ้าง ระบุพฤติกรรมที่ควรแก้ไข ทักษะใดที่ควรฝึกฝนเพิ่มเติม จะทำเมื่อไร ใช้เวลาเท่าไร กำหนดการประชุมตามผลเมื่อไร
5. ประเมินผล (Checking Activities) ต้องให้ผู้รับการสอนทดลองปฏิบัติจริงตามที่ได้วางแผนไว้ ผู้สอนทำหน้าที่สังเกตการณ์ ตรวจประเมินกิจกรรมที่ทำ ประเมินผลลัพธ์และความคืบหน้าตามแผนที่วางไว้ อาจเป็นผู้ประเมินหรือขอข้อมูลจากผู้ร่วมงาน หรือให้ผู้รับการสอประเมินตนเอง
ดิฉันก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ต้องได้รับการสอนงาน แม้จะเป็นงานที่ทำประจำ ก็มีการเปลี่ยนวิธีปฎิบัติเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น…. แล้วท่านล่ะ

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร