กิจกรรมในหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ (เม.ย.-มิ.ย. 2561)

ได้กล่าวถึงกิจกรรมที่จัดในหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 2561 ไปแล้ว จึงขอต่อด้วยกิจกรรมที่จัดในหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ช่วงไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน เม.ย. – มิ.ย. 2561 ดังนี้คือ
เมษายน 2561
3 เม.ย. 61 หอสมุดฯ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษ “Library talks” หัวข้อ “การอ่าน…วิถีสู่ความสำเร็จ” โดย อาจารย์ ดร. บารมี เขียววิชัย อาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ  คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เวลา 10.00 – 12.00 น. มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย จำนวน  67 คน  ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับ มาก คิดเป็นร้อยละ 89.00
สรุปใจความสำคัญพอสังเขปได้ว่า “การอ่าน” สำคัญที่ใจ ต้องใจรัก ใจสู้และตั้งใจ โดยเริ่มอ่านจากสิ่งที่ชอบก่อน เช่น นิทาน การ์ตูน นิยาย และแม้แต่การเล่นเกมก็สามารถนำไปสู่ข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์อย่างอื่นได้ เช่น ประวัติศาสตร์ ศิลปะ เป็นต้น 
  
 
 
9 – 11 เม.ย. 61  หอสมุดฯ ได้จัดสถานที่สรงน้ำพระพุทธรูป  เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปด้วยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสืบสานประเพณีไทย ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

 
30 เม.ย. 61  บรรณารักษ์ฝ่ายบริการ  ได้ต้อนรับและแนะนำการใช้ห้องสมุดฯ  พร้อมนำชมห้องสมุดทั้ง 2 อาคารคือ อาคารหอสมุดและอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล  ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศิลปากร  จำนวน 280 คน แบ่งเป็น 10 รอบ  ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. 
  
 
พฤษภาคม 2561
3-15 พ.ค. 2561  นักศึกษารายวิชาศิลปากรสร้างสรรค์ กลุ่มศิลปวัฒนธรรม 2012 จัดแสดงนิทรรศการ “เล่าเรื่องศิลป์” ณ โถงนิทรรศการชั้น 1 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
 
  
7-18 พ.ค. 2561 
กลับมาตามคำเรียกร้องของนักศึกษาอีกครั้งด้วยการเปิดบริการ 24 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 7-18 พ.ค. 2561 (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์) เฉพาะอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งนักศึกษามีความพึงพอใจมาก ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.94 
  
  
 
7-20 พ.ค. 2561  งดบุคคลภายนอกเข้าใช้บริการเนื่องจากสอบปลายภาค 2/2560

14 พ.ค. 2561 เปิดให้บริการกรณีพิเศษวันพืชมงคล โดยเริ่มเปิดบริการ 12.00 น. เป็นต้นไป ต่อเนื่องการบริการ 24 ชั่วโมง เฉพาะอาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

 
17 พ.ค. 2561 – 1 มิ.ย. 2561 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เอกสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มศก. จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย “ผ่านมา แต่ไม่ [ยอม] ผ่านไป” ณ โถงนิทรรศการชั้น 1 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

 
22-23 พ.ค. 2561  หอสมุดฯ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ “SMART Ageing”  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 35 คน ผลการประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.89

 
23 พ.ค. 2561 -26 ก.ค. 2561 เริ่มให้บริการยืมหนังสือตามโครงการการส่งเสริมการอ่านแก่ผู้ใช้บริการด้วยโปรโมชั่น “ยืมไม่อั้น” และเพิ่มการรับสมัครให้ทุกคณะวิชา ทุกวิทยาเขต ใช้สิทธิ์ยืมได้เหมือนวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค. 2561 – 8 มิ.ย. 2561 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน 422 ราย
  
9 มิ.ย. 2561 
ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดการสัมมนาทางวิชาการหัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนามนุษย์”  ณ ห้องประชุมชั้น 1      อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

27 มิ.ย. 2561  
หอสมุดฯ ได้จัดกิจกรรม Smart ageing karaoke ต่อเนื่องจากโครงการ Smart ageing  โดยกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ Smart ageing มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 18 คน  ณ ห้องคาราโอเกะ ชั้น 4 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล          เวลา 10.00-16.00 น.  (ไม่มีภาพประกอบ)
 
ขอบคุณภาพประกอบจากแฟนเพจหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 
 
 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร