เปิงซังกราน…ข้าวในเทศกาล วันสงกรานต์ภาษามอญ เรียกว่า งัวอะต่ะ หรือหากจะกล่าวว่าประเพณีสงกรานต์ เรียกว่า สะแพ่งอะต่ะ อะต่ะ หรือ สงกรานต์นั้น

Read More

ทุกปีหลังจากวันออกพรรษา ชาวกะเหรี่ยง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี แต่ละหมู่บ้าน จะมีประเพณีที่ในภาษากะเหรี่ยงเรียกว่า “ซ่งทะเดิง” หรือ ชุมชนกะเหรี่ยงบางแห่งชาวบ้านแปลงเรียกแบบไทยๆ ว่า

Read More

รู้จักมอญในไทย…สหายหลากฐานะ ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.บ้านโป่ง แม่กลองเป็นแม่น้ำสายสำคัญในภูมิภาคตะวันตกของไทย แนวลำน้ำขนานคู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำท่าจีนและเจ้าพระยา เป็นที่ราบลุ่มต่อเนื่องจากที่ราบลุ่มภาคกลาง และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มน้ำแม่กลองนี้

Read More

เพลงพื้นบ้านกับคนไทยสมัยก่อนเป็นความกลมกลืนที่ยากจะแยกจากกัน จึงมักพบการเล่นเพลงต่างๆ สอดแทรกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวิถีชีวิตประจำวัน ทั้งนี้นักวิชาการ ผู้รู้บางท่านได้ศึกษาแยกแยะประเภทของเพลงพื้นบ้านภาคกลาง ตามวาระโอกาสและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการละเล่นเพลงต่างๆ คือ เพลงเล่นในหน้าน้ำ กฐินผ้าป่า ออกพรรษา

Read More