Link เกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นอื่น ๆ

Link เกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นอื่น ๆ

Link  ศูนย์สารสนเทศภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้บริการทรัพยากรสารนิเทศที่เกี่ยวข้องกับภาคเหนือ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ศาสนา การศึกษา การท่องเที่ยว สภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจท้องถิ่น สังคม การเมืองการปกครอง ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ฯลฯ เป็นข้อมูลในเขตพื้นที่ภาคเหนือ โดยเน้นหนักในเขตภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน อุตรดิตถ์
Link  ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ให้บริการสารสนเทศที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกประเภททั้งวัสดุตีพิมพ์และวัสดุไม่ตีพิมพ์ โดยรวบรวมเนื้อหาด้านวัฒนธรรมพื้นบ้าน ความเป็นอยู่และประเพณี การศึกษา ความเชื่อ วรรณกรรม ภาษา ศิลปะ การละเล่นพื้นบ้าน การพัฒนาชนบท และการเมืองการปกครอง เป็นต้น
Link  สารสนเทศท้องถิ่นอีสาน สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รวบรวม จัดระบบ และให้บริการข้อมูลท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้นข้อมูลในด้านตะวันออกและด้านใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศแถบอินโดจีนในทุกสาขาวิชาในรูปของหนังสือ เอกสารโบราณ โสตทัศนวัสดุและเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Link  องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
รวบรวมและให้บริการข้อมูลท้องถิ่นภาคใต้ ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ภาคใต้ และคลังปัญญาวิชาการภาคใต้
Link  ข้อมูลท้องถิ่นภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา
รวบรวมข้อมูลและให้บริการเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้าน วัฒนธรรมและประเพณี โบราณสถาน โบราณวัตถุ และสถานที่ท่องเที่ยว ของ 8 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี จันทบุรี ระยอง ตราด นครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทรา