ไม่มีใครเดินทางมาเคารพศพในสุสานอีกแล้ว เช่นเดียวกัน ไม่มีใครพูดถึงความโหดร้ายของการสร้างทางรถไฟ ร่องรอยเวลากลืนกลบทุกสิ่งทุกอย่างให้เงียบงัน อย่าได้รื้อฟื้นมันขึ้นมาอีก ขณะดอกไม้กำลังบานเหนือหลุมศพ บันทึกเรื่องเล่าของคนเฝ้าสุสานอาจไม่มีความจำเป็นใดอีก ขอให้ลืมความโหดร้ายของสงครามเถอะ ผีเสื้อไม่มีทางกลายเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดหรอก เช่นกันสุสานก็ไม่ได้เพิ่มหลุมศพมากไปกว่านี้…

Read More

ชาวนครปฐม หรือผู้ที่ผ่านไปมาอาจเคยสังเกตว่าองค์พระปฐมเจดีย์ บริเวณส่วนรอบ ๆ องค์ระฆังมีรูที่ถูกเจาะไว้ ตัวผู้เขียนเองก็เคยสงสัยเช่นกันว่ารูนั้นมีไว้เพื่อการใด มีมาแต่ครั้งใด เมื่อแรกปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 4 หรือเกิดขึ้นภายหลัง

Read More

พระปฐมเจดีย์ ชาวบ้านในจังหวัดนครปฐม มักเรียกสั้นๆ ว่า องค์พระ ซึ่งพระเจดีย์องค์เดิมที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เสด็จธุดงค์มาพบเมื่อยังทรงผนวช โดยทรงเชื่อว่าเป็นเจดีย์แห่งแรกในสยามซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

Read More

รัชกาลที่ 6 กับเมืองนครปฐม…ความผูกพันอันชิดใกล้ เมืองนครปฐมในสมัยรัตนโกสินทร์เมื่อฟื้นคืน ศูนย์กลางของเมืองมิได้อยู่ในตำแหน่งครั้งโบราณ ด้วยจุดเริ่ม นับเนื่องจากการบูรณะปฏิสังขรณ์พระปฐมเจดีย์อันเป็นมหาเจดีย์ที่ประดิษฐานอยู่นอกเมือง ซึ่งพระบาทสมเด็จ- พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่

Read More

อัตลักษณ์ความเป็นไทยนั้นแสดงออกได้ในหลากรูปแบบ แต่ละชุมชนท้องถิ่น ต่างมีอัตลักษณ์อันบ่งบอกถึงตัวตนของชุมชนนั้น ๆ สืบทอด ส่งต่อ เป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามจากรุ่นสู่รุ่น ความชัดเจนในอัตลักษณ์ท้องถิ่น จึงมักสื่อผ่านจากภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่แฝงอยู่ในวิถีการดำรงชีวิตแห่งชุมชนนั้น ผ้า

Read More

เปิงซังกราน…ข้าวในเทศกาล วันสงกรานต์ภาษามอญ เรียกว่า งัวอะต่ะ หรือหากจะกล่าวว่าประเพณีสงกรานต์ เรียกว่า สะแพ่งอะต่ะ อะต่ะ หรือ สงกรานต์นั้น

Read More