วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก เป็นแหล่งสารสนเทศที่มีภารกิจสำคัญในการ แสวงหา เก็บรวบรวม และให้บริการสารสนเทศของท้องถิ่นในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ อันทรงคุณค่าของท้องถิ่น ให้เป็นมรดกตกทอดไปสู่อนุชนรุ่นหลัง โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

1. เพื่อแสวงหา รวบรวม และจัดเก็บ ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคตะวันตก โดยพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยอยู่เสมอ

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การเรียน การสอน การวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคตะวันตก แก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป

3. เพื่อเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และให้บริการ ข้อมูลท้องถิ่นในภูมิภาค แก่ผู้สนใจทั่วไป โดยเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น

4. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจ ข้อมูลภาคตะวันตก สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตรงกับความต้องการมากที่สุด

5. เพื่อเสริมการดำเนินงานของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ในการเข้าร่วมกับเครือข่ายสารนิเทศต่างๆ ได้แก่ โครงการเครือข่ายข้อมูลภูมิภาคตะวันตก และข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค

6. เพื่อพัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ ทางด้านข้อมูลภาคตะวันตกให้กับหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์