บุคลากร

ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก
โทรศัพท์ : 034-109686 ต่อ 218014

นฤมล บุญญานิตย์
บรรณารักษ์ชำนาญการ
e-mail : boonyanit_n@su.ac.th
กอบกุล ชาวเฉียง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
e-mail : chaochieng_k@su.ac.th