ทุกปีหลังจากวันออกพรรษา ชาวกะเหรี่ยง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี แต่ละหมู่บ้าน จะมีประเพณีที่ในภาษากะเหรี่ยงเรียกว่า “ซ่งทะเดิง” หรือ ชุมชนกะเหรี่ยงบางแห่งชาวบ้านแปลงเรียกแบบไทยๆ ว่า

Read More

รู้จักมอญในไทย…สหายหลากฐานะ ต.นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ อ.บ้านโป่ง แม่กลองเป็นแม่น้ำสายสำคัญในภูมิภาคตะวันตกของไทย แนวลำน้ำขนานคู่ด้านตะวันตกของแม่น้ำท่าจีนและเจ้าพระยา เป็นที่ราบลุ่มต่อเนื่องจากที่ราบลุ่มภาคกลาง และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของลุ่มน้ำแม่กลองนี้

Read More

เรื่อง ลาวพวน : จากเชียงขวางสู่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทยนี้ เป็นผลงานวิจัยของ ศาสตราจารย์อรศิริ ปาณินท์ และคณะ ที่นำเสนอในการเสวนาวิชาการ “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่หลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในบริบทเอเซียตะวันออกเฉียงใต้”

Read More

สัมภาษณ์อาจารย์สุรีย์ ทองคงหาญ นายกสมาคมไทดำ (ประเทศไทย) ณ ที่ทำการสมาคมไทดำ (ประเทศไทย) ต.ไผ่หูช้าง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

Read More