Link eBook เกี่ยวกับภาคตะวันตก

Link eBook เกี่ยวกับภาคตะวันตก

Link การจัดการกองทุนกับระบบสุขภาพชุมชน
การจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนขององค์การบริหารส่วนตําบลศรีฐาน อําเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร / องค์การบริหารส่วนตําบลบางระกํา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม และองค์การบริหารส่วนตําบลหนองสาหร่าย อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  รวมถึงประเด็นที่จะนำไปสู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย
Link ความหลากหลายทรัพยากรชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งทะเล อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี
ความหลากหลายของระบบนิเวศตั้งแต่ภูเขาลงสู่ทะเล ของอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุรี ทั้งในเรื่องของปัจจัยสภาพแวดล้อม ทรัพยากรป่าชายเลน แพลงก์ตอน สัตว์ทะเลหน้าดิน ปลาและสัตว์น้ำอื่น ๆ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Link ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค พื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนและลุ่มน้ำคาบเกี่ยว พ.ศ. 2550-2554
สถานการณ์ แนวโน้ม และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนและลุ่มน้ำคาบเกี่ยว
Link รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ แม่น้ำท่าจีน คลองสาขา และแม่น้ำคาบเกี่ยว ประจำปี พ.ศ. 2565
สถานการณ์และขยะมูลฝอยและคุณภาพน้ำ การสำรวจและประเมินระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียชุมชน ระบบกำจัดขยะมูลฝอย ในจังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสงคราม
Link คนรักคลอง…คลองรักคน : ภูมิปัญญาท้องถิ่น ร่วมปรับปรุงน้ำเสีย ป้องกันน้ำท่วม
กิจกรรมชุมชนคนรักคลองเพื่อร่วมณรงค์ดูแล รักษา และปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดล้อมคูคลองสาขาแม่น้ำท่าจีน จำนวน 12 คลอง เนื่องจากคุณภาพน้ำในแม่น้ำท่าจีนที่มีสภาพเสื่อมโทรม โดยเฉพาะบริเวณแม่น้ำท่าจีนตอนล่างที่มีปัญหาคุณภาพน้ำอยู่ในขั้นวิกฤติ 
Link ภูมิปัญญาพืชสมุนไพรจากป่าชายเลน
รวบรวมภูมิปัญญาพืชสมุนไพรจากป่าชายเลนจากหมอพื้นบ้าน ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้รู้ ในพื้นที่ชุมชนชายฝั่งของประเทศ เช่น เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ตราด สงขลา เป็นต้น ซึ่งพบว่าพืชจากป่าชายเลน จำนวน 39 ชนิดมีสรรพคุณทางสมุนไพร
Link โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ ชายหาดนำร่อง 24 แห่ง ใน 15 จังหวัด
ก้นกรองบุหรี่เป็นขยะที่พบบ่อยที่สุด ซึ่งส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ จึงจัดทําโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ โดยนําร่อง 24 ชายหาดใน 15 จังหวัด เช่น ชายหาดในจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรี กระบี่ เป็นต้น
Link สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งทะเล สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งทะเลพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง ในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
Link โครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย พื้นที่ป่าชายเลน 20 แห่ง ใน 16 จังหวัด
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการป่าในเมือง สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย ซึ่งพื้นที่ดำเนินการคือ พื้นที่ป่าชายเลน 20 แห่ง ใน 16 จังหวัด เช่น เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี เป็นต้น
Link รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ปี 2547 พื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน และลุ่มน้ำคาบเกี่ยว (จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร)
#สถานการณ์สิ่งแวดล้อม #ปัญหาสิ่งแวดล้อม #การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม #ชัยนาท #สุพรรณบุรี #นครปฐม #สมุทรสาคร
Link รายงานผลการปฏิบัติงานงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ปีงบประมาณ 2560
#ทรัพยากรทางทะเล #ชุมชนชายฝั่ง #ป่าชายเลน #การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Link พื้นที่คุ้มครองทางทะเลในประเทศไทย เป้าหมายปี ค.ศ. 2010-2012 ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ
#อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ #การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Link รายงานสถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งด้านอ่าวไทย อันเนื่องมาจากเหตุการณ์สภาพอากาศแปรปรวน (ช่วงวันที่ ๒๕ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ และ ๖ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
#การกัดเซาะชายฝั่ง #การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม