Link เกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นภาคตะวันตก

Link เกี่ยวกับข้อมูลท้องถิ่นภาคตะวันตก

Link จังหวัดกาญจนบุรี
Link จังหวัดนครปฐม
Link จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
Link จังหวัดเพชรบุรี
Link จังหวัดราชบุรี
Link จังหวัดสมุทรสงคราม
Link จังหวัดสมุทรสาคร
Link จังหวัดสุพรรณบุรี
Link ความแปรเปลี่ยนของภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมนํ้าแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม
การศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมนํ้าในบริบทของ “พื้นที่ชุมชนบริบทเมือง” และ “พื้นที่ชุมชนในบริบทชนบท”
Link ผืนป่าตะวันตกกับอนาคตการเป็นมรดกโลก
การบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดชัดเจน เพื่อนำไปใช้ในการจัดทำแผนการจัดการกลุ่มป่ามรดกโลก เพื่อเสนอป่าตะวันตกเป็นมรดกโลกทั้งผืนป่าต่อไปในอนาคต
Link กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสวนสามพราน
#สวนสามพราน #เครือข่ายธุรกิจ #เกษตรอินทรีย์
Link ชาวแม่กลอง : ต้นแบบนักวิจัยชุมชนสู่การจัดการน้ำยั่งยืน
ชาวสมุทรสงครามนำเครื่องมือวิจัยร่วมแก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ทั้งน้ำแล้ง น้ำกร่อย และน้ำเค็ม จนนำไปสู่ต้นแบบชุมชนที่สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
Link โครงการนำร่องการบูรณาการการบริหารจัดการเชิงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
ศึกษากลไกและกระบวนการดำเนินการบริหารจัดการ เก็บรวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และ จัดทำระบบข้อมูลภาพรวมประกอบการวางแผนการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ ในการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
Link ค้นพบ “อนุพรหม” พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลกที่กาญจนบุรี
การศึกษา จำแนกพรรณไม้ในวงศ์กระดังงา ซึ่งล่าสุดได้มีการค้นพบต้นอนุพรหม พรรณไม้สกุลใหม่และชนิดใหม่ของโลก ที่บริเวณบ้านพุเย ตำบลชะแล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
Link คู่มือสำรวจเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ พุหนองปลิง
พุหนองปลิง บ้านท่ามะเดื่อ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ
Link ค้นพบ “สิงโตทองผาภูมิ” กล้วยไม้หายาก…ควรค่าแก่การอนุรักษ์
สิงโตทองผาภูมิ กล้วยไม้ที่ถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในเมืองไทย พบเฉพาะที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเพียงแห่งเดียว
Link องค์ความรู้เกี่ยวกับผึ้งและการตีผึ้งของกะเหรี่ยงโปในภาคตะวันตก
องค์ความรู้เกี่ยวกับผึ้งและการตีผึ้งของกะเหรี่ยงโป
Link สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
#สำนักศิลปะและวัฒนธรรม #มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง #วัฒนธรรมท้องถิ่น #ชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อย
Link ชีวิตและงานของอาจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์
ประวัติ และการแสดงออกทางศิลปะ ของอาจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์