ความหมายและที่มาแห่งสังเค็ด สังเค็ด พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ระบุว่าเป็นคำนาม หมายถึง ทานวัตถุ มีตู้พระธรรม โต๊ะหมู่

Read More

สำนักงานเทศบาลนครนครปฐมหลังเก่า หรือเทศบาลเมืองเดิม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ ต่อมาราว พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีการรื้อถอนอาคารหลังเดิมเพื่อจะสร้างใหม่เป็นอาคาร ๕

Read More

    “…อิฐเก่า ๆ แผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้…”     พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่

Read More

  สะพานข้ามคลองเจดีย์บูชา ด้านทิศเหนือของพระปฐมเจดีย์ เดิมสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นเพียงสะพานไม้ เมื่อเข้าสู่สมัยรัชกาล ที่ ๖ พ.ศ.

Read More

ใน ร.ศ. ๑๓๐ ทรงเห็นว่าเสือป่า มณฑลนครไชยศรี มีผู้สมัครจำนวนพอแก่การเป็นหมู่กองแล้ว เมื่อเสด็จมาประทับ ณ พระราชวังสนามจันทร์ จึงกำหนดให้มีการพระราชทานธงเสือป่า

Read More

ใน ร.ศ. ๑๓๐ มีพิธีการเปิดสโมสรเสือป่า โดยวันที่ ๑๓ กันยายน มีพระสงฆ์ มาเจริญพระพุทธมนต์  รุ่งขึ้น

Read More