Link งานวิจัยเกี่ยวกับภาคตะวันตก

Link งานวิจัยเกี่ยวกับภาคตะวันตก

Link ดนตรีประกอบการแสดงรําด่งของชาวกะเหรี่ยงบ้านผาปกอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
เพื่อศึกษาสถานภาพและบทบาทของดนตรีและเครื่องดนตรีประกอบการแสดงรําด่งของชาวกะเหรี่ยง และศึกษาวิเคราะห์บทเพลงที่ใช้ประกอบการแสดงรําด่งของชาวกะเหรี่ยง บ้านผาปกตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
Link “จู่ต่าเอาะ” : ความเชื่อเกี่ยวกับอาหารและพฤติกรรมการบริโภคของชาวกะเหรี่ยง : ศึกษากรณีชุมชนบ้านกล้วย อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
ความเชื่อเกี่ยวกับการบริโภคอาหาร บริโภคนิสัย และพฤติกรรมการบริโภคของชาวกระเหรี่ยง
Link การสืบทอดวัฒนธรรมดนตรีไทย : กรณีศึกษาชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
บทบาทของดนตรีไทย วิธีการอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีไทย การบริหารและการจัดการวง ในชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
Link การศึกษาประเพณีการทำขวัญข้าว บ้านทุ่งก้านเหลือง ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ประเพณีการทําขวัญข้าวของบ้านทุ่งก้านเหลือง หมู่ที่ 5 ตําบลป่าสะแก อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
Link เครือข่ายการเรียนรู้วัฒนธรรมข้าวไร่ เพื่อความมั่นคงทางอาหารและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน้ำแควใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี
สถานภาพการผลิต แบบแผนการผลิตข้าวไร่ สถานภาพด้านความมั่นคงทางอาหารของชุมชน ที่เพาะปลูกข้าวไร่ และการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในกลุ่มผู้ปลูกข้าวไร่ ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแควใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี
Link จิตรกรรมฝาผนังไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 : กรณีศึกษาในเขตภูมิภาคตะวันตก
จิตรกรรมฝาผนังไทยที่สร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ 9 ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี นครปฐม ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี และวิเคราะห์จิตรกรรมฝาผนังตามมโนทัศน์ของสกุลช่างผู้สร้างสรรค์ผลงาน
Link การศึกษาคุณสมบัติและการใช้ประโยชน์จากขี้แดดนาเกลือ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
ศึกษาคุณสมบัติและการใช้ประโยชน์จากขี้แดดนาเกลือ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนำขี้แดดนาเกลือมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน
Link การสำรวจสถานภาพของมะละกอในเขตจังหวัดราชบุรี และสมุทรสงคราม
ศึกษาสายพันธุ์ ระบบการผลิต และการตลาดของมะละกอ ในเขตจังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม
Link การศึกษาโครงสีในงานจิตรกรรมและการตกแต่งที่มีผลต่องานสถาปัตยกรรมภายใน (กรณีศึกษาวัดเกาะแก้วสุทธาราม, วัดใหญ่สุวรรณาราม, วัดคงคาราม)
#จิตรกรรมฝาผนัง #วัดเกาะแก้วสุทธาราม #วัดใหญ่สุวรรณาราม #วัดคงคาราม #ภูมิภาคตะวันตก
Link บางลี่ : กรณีศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชุมชนการค้าในลุ่มน้ำท่าจีน
#ตลาดบางลี่ #ลุ่มน้ำท่าจีน #การค้า
Link เครื่องเบญจรงค์ไทยปัจจุบัน : กรณีศึกษาเครื่องเบญจรงค์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในเขตจังหวัดสมุทรสาคร
#เครื่องเบญจรงค์ #หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ #โอทอป
Link การมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมและชุมชนในการบริหารจัดการวัฒนธรรม: กรณีศึกษาประเพณีอาสา ชุมชนบ้านโพหัก ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
#ประเพณีอาสา #เครือข่ายวัฒนธรรม #บ้านโพหัก #วัฒนธรรมท้องถิ่น
Link ความเชื่อทางศาสนาของชาวกะเหรี่ยง กรณีศึกษาวันปีใหม่กะเหรี่ยง ที่วัดแจ้งเจริญ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี
#กะเหรี่ยงโปว์ #ปีใหม่กะเหรี่ยง #ศาสนาและความเชื่อ #วัดแจ้งเจริญ #ชาติพันธุ์และชนกลุ่มน้อย