Tag: การประชาสัมพันธ์

วันละเล่มByพี่พร้อม

วันละเล่มByพี่พร้อม เป็นการแนะนำหนังสือใหม่ของหอสมุดฯ โดยการนำข้อความที่น่าสนใจของหนังสือ มาแนะนำ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชียล ซึ่งวันละเล่มByพี่พร้อม เริ่มทำการประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เดิมทีหนังสือที่นำมาแนะนำจะเป็นหนังสือภาษาไทย แต่ปัจจุบันได้เพิ่มการแนะนำหนังสือภาษาอังกฤษ ได้เริ่มประชาสัมพันธ์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ผู้แนะนำหนังสือภาษาอังกฤษ น้องป๊อป บรรณารักษ์ใหม่ของหอสมุดฯ ส่วนเรามีหน้าที่แนะนำหนังสือภาษาไทยและรวบรวมเนื้อหา จัดวันเพื่อประชาสัมพันธ์ระหว่างหนังสือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อีกทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ การเขียนบรรณานุกรม รวมถึงได้คำแนะนำจากหัวหน้าหอสมุดฯ อยากให้เพิ่มเติมบรรณานุกรม และคำอธิบายเนื้อหาเพื่อช่วยในการตัดสินใจแก่ผู้ใช้บริการ

Read More

สิ่งที่ได้จากงานประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่าง ๆ ที่ให้ความรู้เพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบ อาทิ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจ งานประชาสัมพันธ์ที่จะกล่าวถึงคือ การเขียนคอนเทนต์ โดยก่อนที่จะเขียนก็ต้องกำหนดหรือเลือกเรื่องที่จะเขียน เช่น เรื่องที่น่าสนใจ ณ ขณะนั้น วันสำคัญ หรือเรื่องตามกระแสนิยม เป็นต้น

หากเรื่องที่เขียนเรื่องใดที่มีผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก จะได้รับการกดไลก์ กดแชร์ เป็นจำนวนมาก บางเรื่องมีคอมเมนต์ถามตอบ หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลก็มี เห็นอย่างนี้แล้วสร้างกำลังใจให้แก่ผู้เขียนในการเขียนเรื่องต่อ ๆ ไปได้เป็นอย่างดี

Read More

“เดอะทีม” ห้องสมุดทับแก้ว ให้บริการกันอย่างไร วันเผชิญภัย COVID-19

         มารู้จัก “พี่พร้อม” New normal ของบริการห้องสมุด
Read More