วันละเล่มByพี่พร้อม

วันละเล่มByพี่พร้อม เป็นการแนะนำหนังสือใหม่ของหอสมุดฯ โดยการนำข้อความที่น่าสนใจของหนังสือ มาแนะนำ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชียล ซึ่งวันละเล่มByพี่พร้อม เริ่มทำการประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เดิมทีหนังสือที่นำมาแนะนำจะเป็นหนังสือภาษาไทย แต่ปัจจุบันได้เพิ่มการแนะนำหนังสือภาษาอังกฤษ ได้เริ่มประชาสัมพันธ์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ผู้แนะนำหนังสือภาษาอังกฤษ น้องป๊อป บรรณารักษ์ใหม่ของหอสมุดฯ ส่วนเรามีหน้าที่แนะนำหนังสือภาษาไทยและรวบรวมเนื้อหา จัดวันเพื่อประชาสัมพันธ์ระหว่างหนังสือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อีกทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ การเขียนบรรณานุกรม รวมถึงได้คำแนะนำจากหัวหน้าหอสมุดฯ อยากให้เพิ่มเติมบรรณานุกรม และคำอธิบายเนื้อหาเพื่อช่วยในการตัดสินใจแก่ผู้ใช้บริการ

วันละเล่มByพี่พร้อม ครบ 1 ปีพอดีค่ะ 🎉 หนังสือที่แนะนำมีความหลากหลายเพื่อเข้าถึงความต้องการของผู้ใช้บริการให้มากที่สุด และต้องขอขอบคุณพี่กรุณาที่ช่วยหาข้อความน่าสนใจให้สม่ำเสมอ และที่ขาดไม่ได้เลยค่ะ พี่อนิรุจช่วยทำภาพให้เสมอมา ปรับ แก้ไขกะทันหันพี่เขาก็ช่วยทำให้ไม่เคยบ่นค่ะ 🙏🏻