Author: Kasorn Sansuwan

ทำบุญ “วันเข้าพรรษา”

วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันหยุดที่ตื่นเช้าตรู่ เพื่อไปทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพฤสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพุทธศาสนา ดิฉันได้เตรียมอาหารคาว หวานไปทำบุญตักบาตร ณ วัดอริยวงศาราม (หนองน้ำขาว) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำขาว ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  ซึ่งเป็นวัดใกล้ ๆ บ้าน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที เมื่อไปถึงนำอาหารเตรียมถวายพระ พร้อมตักบาตรถวายข้าวพระพุทธ นำดอกไม้ธูปเทียนกราบไหว้สักการะบูชาพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธาน และหลวงพ่อมหาปิ่น ชลิโต พระเกจิชื่อดังแห่งวัดอริยวงศาราม (หนองน้ำขาว) ท่านเป็นผู้ก่อตั้งวัดอริยวงศาราม (หนองน้ำขาว) และอดีตเจ้าอาวาสในศาลาการเปรียญ จากนั้นทำบุญติดพุ่มผ้าป่า พร้อมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน เมื่อได้เวลาประมาณ 7.30 น. เตรียมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 17 รูป เมื่อเสร็จเรียบร้อยกลับเข้ามานั่งในศาลาการเปรียญเพื่อรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอุดมคัมภีรญาณ (มานพ จาครโต ป.ธ.๗) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดอริยวงศาราม (หนองน้ำขาว) องค์ปัจจุบัน

Read More

การปรับกลุ่มคุณภาพวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร และวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ปี 2565

วารสารวิชาการที่จัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร และมีชื่ออยู่ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

มีทั้งหมด 13 ชื่อ เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 ชื่อ  และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 10 ชื่อ ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.snc.lib.su.ac.th/kmblog/?p=3382

Read More

กินอยู่ดูมอญ เมืองราชบุรี ครั้งที่ 6

ดิฉันมีโอกาสได้ไปร่วมงาน  เจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิงราชบุรี หรือ “กินอยู่ดูมอญ เมืองราชบุรี” ครั้งที่ 6 จัดขึ้น ณ ลานวิหารปากี วัดใหญ่นครชุมน์ ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันของกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญลุ่มน้ำแม่กลอง ของชาวมอญ 3 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลนครชุมน์ ตำบลบ้านม่วง และตำบลคุ้งพยอม โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน และเป็นประเพณีประจำท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรี

Read More

เอกลักษณ์ “แมวไทย”

เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาได้มีโอกาสร่วมเล่าเรื่องหนังสือที่สวน พี่พร้อม ตอน “แมว แมว” กับพี่พร้อมอีก 5 คน เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี และน่าจดจำ เพราะตอนนั้นดิฉันตื่นเต้น และประหม่ามาก ๆ ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องหนังสือและพูดคุยแบบนี้เป็นครั้งแรก แต่ก็ได้รับกำลังใจจากพี่พร้อมทุกคนเป็นอย่างดี ทำให้ลดอาการประหม่า และผ่านมาได้ด้วยดีค่ะ

ที่บ้านดิฉันได้เลี้ยงแมวเพศผู้ ขนสีน้ำตาลทั้งตัวและมีสีขาวแซมเล็กน้อย ชื่อว่า “สองสี” ดิฉันมีความคุ้นชินกับเจ้าสองสีมาก เมื่อต้องเล่าเรื่องหนังสือ จึงทำการบ้าน เก็บข้อมูล อ่านเพิ่มเติม ทำให้เห็นมุมน่ารัก ๆ ของแมวมากขึ้น

Read More

วารสารอักษรศาสตร์และไทยศึกษา

จากชื่อเดิมวารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (Journal of the Faculty of Arts, Silpakorn University) เว็บไซต์ http://www.arts.su.ac.th/notice10052565/  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น วารสารอักษรศาสตร์และไทยศึกษา (Journal of Arts and Thai Studies : ARTS) ตั้งแต่ปีที่ 44 ฉบับที่ 1 มกราคม-เมษายน 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นฉบับแรก และเป็นวารสารวิชาการสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตีพิมพ์บทความวิจัย และบทวิจารณ์หนังสือในสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม ในหลากหลายหัวข้อ เช่น ภาษา วรรณคดี สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ศาสนา ภูมิศาสตร์ การสื่อสาร สารสนเทศ ทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และหัวข้ออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับไทยศึกษา เว็บไซต์ใหม่ Journal of Arts and Thai Studies

Read More

ประชาสัมพันธ์อย่างไรจึงได้ผล

การประชาสัมพันธ์ในแง่ของการสื่อสาร คือการสื่อความหมายที่ได้ผลในทางบวกต่อสถาบัน เป็นการติดต่อสื่อสารที่สร้างความรู้ความเข้าใจอันดีต่อสถาบัน อันจะนำมาซึ่งความร่วมมือร่วมใจสนับสนุนให้สถาบันคงอยู่อย่างราบรื่น การประชาสัมพันธ์ เป็นการสื่อสารแบบ 2 ทาง (two-way communication) คือผู้รับข่าวสารที่อยู่ปลายทางมีโอกาสแสดง feed-back ไปยังผู้ส่งข่าวสารได้ว่ามีความต้องการอย่างไร การเผยแพร่ข่าวสาร เป็นการสื่อสารทางเดียว คือผู้ส่งข่าวสารส่งข่าวไปยังผู้รับอย่างเดียว

หลักเกณฑ์ในการประชาสัมพันธ์ มี 4 ขั้นตอน คือ 1) ค้นคว้าหาข้อมูล ใครเป็นเป้าหมาย 2) วางแผน เอาข้อมูลมาเตรียมการวางแผน 3) สื่อสาร การดำเนินงานตามแผน และ 4) การประเมินผล

Read More

ชวนเที่ยว “อุทยานหินเขางู”

มีโอกาสได้ไปเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ และสัมผัสความสวยงามจากธรรมชาติ “ณ อุทยานหินเขางู” ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดราชบุรี ประมาณ 8 กิโลเมตร ตั้งอยู่ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งห่างจากบ้านผู้เขียนประมาณ 37 กิโลเมตร อุทยานหินเขางูเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่มีการเจาะหิน เป็นพื้นที่เหมืองระเบิดหินอ่อนเก่า ที่มีการระเบิดหินไปใช้ในงานก่อสร้างต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันได้ปิดตัวลง

Read More