Tag: SNC Library Podcast

ม.ล.ปิ่น มาลากุล…ข้าราชการ 4 แผ่นดิน

ม.ล.ปิ่น มาลากุล เป็นบุคคลตัวอย่างที่กล่าวได้ว่าท่านเป็นข้าราชบริพารผู้จงรักภักดี รับใช้แผ่นดินสนองใต้เบื้องพระยุคลบาทถึง 4 แผ่นดิน ท่านสืบเชื้อสายจากราชสกุล มาลากุล อันมีต้นสกุลเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่ 2 คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา
กรมพระยาบำราบปรปักษ์

Read More

คาร์ล เดอห์ริง (Karl Döhring) สถาปนิกราชสำนักสยาม 2 แผ่นดิน

คาร์ล เดอห์ริง (Karl Döhring) สถาปนิกชาวเยอรมัน
เข้ามารับราชการในราชสำนักสยามถึง 2 แผ่นดิน
แม้เขาจะอยู่ในเมืองไทยเพียงชั่วระยะเวลาสั้น ๆ เพียง 7 ปี
ระหว่าง พ.ศ. 2449 – 2556 ในช่วงปลายรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
จนถึงต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
เขาก็ได้ฝากผลงานสถาปัตยกรรมที่สำคัญไว้ให้กับแผ่นดินสยามหลายแห่ง
อาทิ

Read More

Ko-fi แพลตฟอร์มสร้างรายได้แก่เหล่าครีเอเตอร์


…สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ
SNC Library Podcast 📻 รายการวิทยุออนไลน์
📣 ที่จะร้อยเรียง สาระ 1000 เรื่องราว สรรหามาเล่า
🎧 โดย หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
ดิฉัน นฤมล บุญญานิตย์
บรรณารักษ์งานบริการสารสนเทศ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะ…

Read More

SNC Library Podcast script 4 ชั่วโมง เล่าได้ภาพเดียว

ดิฉันได้รับมอบหมายจากหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ให้ทำหน้าที่จัดรายการวิทยุออนไลน์ตามสมัยนิยม
ซึ่งการจัดรายการวิทยุนั้น เป็นความชื่นชอบส่วนบุคคล มาแต่ครั้งจัดรายการเสียงตามสายสโมสรนักศึกษา
จนกระทั่งได้มาจัดรายการวิทยุ แบบมืออาชีพ มีผู้ทำหน้าที่ควบคุมเสียง หน้าตาดีนั่งหน้าหล่อ
ให้ได้พยักเพยิกหน้า ขำๆ กัน ระหว่างการจัดรายการ คือ น้องม้อค สุทธิพงษ์ สภาพอรรถ
อีกหนึ่งน้องชายร่วมสถาบันวัยเยาว์ น้องประจำอยู่ฝ่ายโสตฯ (ไม่โสดสนิทเสียแล้ว)

ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ในสมัยที่ผ่านมาเกิน 10 ปีเข้าแล้ว
เมื่อหัวหน้าหอสมุดฯ เธอมอบมงให้ จัดวิทยุออนไลน์
จึงรับด้วยยินดี ด้วยชื่นชอบ ส่วนตัวดังแจ้งนั้นแล

Read More