Category: การทำงาน

30 กันยายน 2566

วันนี้เป็นวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการทำงาน พรุ่งนี้ก็เป็นวันปีใหม่ของปีงบประมาณ 2567 ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของคนทำงานที่อยู่ในเครือข่ายของรัฐ เพราะผลงาน และตัวชี้วัดใดๆ ก็เริ่มที่วันนี้

ช่วงนี้พี่เก็บเอกสารมากมายจึงทำให้กลับไปอ่านเรื่องราวต่างๆ มากมาย ค้นไป เก็บไป อ่าน แล้วส่งต่อให้คนอีกรุ่น เพราะเชื่อว่าหากพวกเขาจะได้มีดกเหล่านี้จะช่วยให้ย่นเวลา อย่างน้อยสักก้าวก็ยังดี 

เรื่องบล็อกของเราพี่ยังคงอยากให้เป็นสนาม หรือเป็น sandbox ให้พวกเราได้ฝึกปรือ ก่อนที่จะลงสนามจริงในยามที่ต้องเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าของตนเอง อยากให้นึกถึงอารมณ์และความรู้สึกที่ต้องเลือก  หรืออ่านทบทวนสิ่งที่เขียนไว้ เพราะในห้วงเวลานั้นคือเราจะหาสิ่งที่ดีที่สุด และพี่เชื่อว่าทุกคนเข้าใจ และสามารถประเมินตัวเองได้ว่าแบบไหนที่เรียกว่าดี

Read More

การเรียนรู้งานบริการสารนิเทศ

ช่วงนี้ดิฉันมาเรียนรู้งานบริการสารนิเทศ งานหลัก ๆ คือ การสนับสนุนการวิจัย เช่น การอบรมการใช้โปรแกรม EndNote การค้นหาข้อมูลวิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัย การเขียนบรรณานุกรม APA 7 โดยศึกษาจากเว็บไซต์ APA  การใช้ฐานข้อมูล Scopus

จากการเรียนรู้ คราวนี้ถึงช่วงปฏิบัติจริง นอกจากการทำ SU’s Intellectual Showroom ยังได้ออกไปอบรมการใช้โปรแกรม EndNote การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ มีการจัดอบรมในห้องสมุดและไปอบรมที่คณะ จากการได้ติดตามไปเรียนรู้ ทั้งแบบสังเกตการณ์และเป็นผู้ช่วยสอน หลังจากการอบรมเสร็จสิ้น จะกลับมาพูดคุยประเด็นต่าง ๆ ที่พบเจอจากการจัดอบรม ซึ่งแต่ละครั้งที่ไปอบรมจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานการณ์ แม้จะอบรมในหัวข้อเดียวกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

Read More

โอกาสที่ได้มาจากการเรียนภาษาจีน

ในปีการศึกษานี้ มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาใช้ห้องสมุดมากขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษาชาวจีน มีทั้งมานั่งอ่าน ทำรายงาน และมาติดต่อใช้บริการห้องสมุด มีอยู่วันหนึ่งนักศึกษาชาวจีนมาติดต่อยืมหนังสือ น้อง ๆ ที่นั่งให้บริการเคาน์เตอร์ยืม-คืน จึงให้ดิฉันไปช่วยสื่อสารกับนักศึกษาชาวจีน ดิฉันจึงไปช่วยสื่อสาร ได้ความว่าต้องการหนังสือทางด้านการศึกษา จึงช่วยแนะนำการสืบค้น OPAC ให้ และอธิบายวิธีการหาตัวเล่มที่ชั้น เมื่อได้ตัวเล่มแล้ว จึงบอกให้มายืมที่เคาน์เตอร์พร้อมทั้งแจ้งวันกำหนดส่งให้ทราบ จากนั้นก็มีการติดต่อใช้บริการห้องสมุดเรื่อยมา ทั้งเรื่องของการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การใช้ e-book การสืบค้นวิทยานิพนธ์ หรือการแจ้งบริการ แจ้งปิดบริการในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดพิเศษ เป็นต้น ต้องเท้าความก่อนว่า  ดิฉันได้รับโอกาสและการสนับสนุนจากหัวหน้าหอสมุดและพี่ ๆ ห้องสมุด ไปเรียนภาษาจีน ณ ประเทศจีน 1 ปี (ช่วงปี พ.ศ. 2556-2557) จากโอกาสในครั้งนั้น ทำให้สามารถสื่อสารกับนักศึกษาชาวจีนได้ (แม้ว่าจะลืมไปซะเป็นส่วนใหญ่) จึงต้องกลับมาทบทวนและเพิ่มทักษะทางภาษา เพื่อนำมาใช้ในงานเกี่ยวกับการสื่อสารและรับรู้ความต้องการของนักศึกษาชาวต่างชาติเพื่อจัดบริการให้ตรงกับความต้องการต่อไป

Read More

ผู้รับยิ้มได้ ผู้ให้ก็ยินดี

วันนี้จาจะมาเล่าประสบการณ์การทำ Mystery Book ให้อ่านกัน ซึ่งอยู่ในโปรเจกต์ Sharing หนังสือเพื่อแบ่งปัน ภายใต้งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรนั่นเอง และจาจะเล่าถึงความปลื้มปริ่มใจที่ได้รับจากงานทับแก้ววิชาการในช่วงวันที่ 21-23 สิงหาคม ที่ผ่านมา

Read More

เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการทำงาน

ในการทำงานทุกคนล้วนสะสมประสบการณ์ ได้เรียนรู้จากตำรา/นอกตำราก็เยอะ เรียนรู้จากทำงาน/เพื่อนร่วมงานก็แยะ ไม่ว่าจะเรียนรู้จากทางไหนล้วนเป็นสิ่งดีทั้งนั้น เรื่องที่จะเล่านี้เป็นเพียงบางเรื่องที่ได้เรียนรู้และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำมากมาย อย่างเมื่อวันที่คุมสอบที่ผ่านมา ได้เป็นหนึ่งกรรมการคุมสอบ วันนั้นคุยกันในทีมกรรมการขั้นตอนการคุมทำอย่างไร แบบคร่าว ๆ เมื่อถึงเวลาใกล้เข้าห้องสอบ แจ้งผู้เข้าสอบให้ปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดฝากไว้ โดยเขียนชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ ด้วยความก้มหน้าก้มตาทำจนไม่ได้มองว่าเต็มกล่อง แถมเก็บเสร็จเรียบร้อยเข้าห้องสอบแล้วทุกคน ระหว่างที่เรากำลังครุ่นคิดอยากจัดการอุปกรณ์ที่เต็มกล่องเกินไป หัวหน้าหอสมุดฯ ได้พูดขึ้นว่า เต็มกล่องแบบนี้เธอจะทำยังไงกัน เราและพี่เขียดก็คงดูเงะงะ ตอบไปว่า หนูว่าจะแบ่งไปอีกกล่องหนึ่ง แต่ก็กลัวผู้เข้าสอบงงเหมือนกัน หัวหน้าหอฯ “เอาความเป็นบรรณารักษ์มาใช้” ระหว่างคิดในใจหัวหน้าหอฯ เกริ่น เรียงตามตัวอักษร ☝🏻อ่า… เรา 2 คนก็เริ่มเลย ก-ฮ ท่องกันไปไม่ยาก ท่องทุกวันแหะๆ 🤭 แต่เมื่อเรียงลงกล่องต้องการเรียงอักษร ฮ-ก เพื่อความสะดวกในการส่งคืน ท่องกันจนมึนเป็นความสนุก และขำขัน เรียงเสร็จก็เข้าปฏิบัติหน้าที่คุมสอบ ส่วนพี่เป็นผู้คุมดูแลกล่องบรรจุอุปกรณ์สื่อสาร ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตน

Read More

บริการด้วยใจ Library@Place

แต่เดิมหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ได้มีการจัดกิจกรรม Library@Place : การให้บริการยืม-คืน หนังสือประกอบการสอน ณ คณะวิชาต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้หอสมุดฯ ได้หยุดดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และ Social Distancing ซึ่งหอสมุดฯ ได้อำนวยความสะดวก ด้วยการดำเนินการในต่ออายุหนังสือที่อาจารย์มีการยืมเพื่อประกอบการสอนอยู่ ให้จนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน (ภาคการศึกษาที่ 2/2565)

Read More

Love at First Sight: เบื้องลึกเบื้องหลังเปิดบ้านรับน้องใหม่

ทุก ๆ ปี หอสมุดของเราจะต้องมีการเตรียมกิจกรรมเพื่อเปิดบ้านรับน้องใหม่ ซึ่งนั่นก็คือน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นั่นเอง และในปีนี้พี่สมปอง หัวหน้าหอสมุดของเรา ได้มอบหมาย ให้จา พี่เอ๊ะ (พนิดา) และพี่แอน (พิมพ์เดือน) ให้คิดคอนเซ็ปต์ และกิจกรรมออกมาคร่าว ๆ ว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรในครั้งนี้บ้าง รวมถึงได้รับคำแนะนำจากพี่สมปองด้วย

Read More