OpenAthens : เครื่องมือในการเข้าถึงฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่าย SUNet

OpenAthens เป็นระบบตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนก่อนเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ หรือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับเป็นสมาชิก หรือฐานข้อมูลที่จำเป็นต้องแสดงตัวตนก่อนการใช้งาน เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) ซึ่ง OpenAthens เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ นอกเหนือจาก SU VPN ที่ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรมีให้บริการอยู่ในปัจจุบัน เพียงแค่ใช้ SU Account ในการ Login เท่านั้น

Read More

One search หรือ Single search

One search หรือ Single search ในที่นี้หมายถึง ระบบการสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) ของบริษัท EBSCO ซึ่งเป็นระบบการสืบค้นสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ หรือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ด้วยการพิมพ์คำค้นภายในหน้าจอเดียว แต่สามารถเข้าถึงทุกฐานข้อมูล และเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับเป็นสมาชิก รวมถึงฐานข้อมูลที่บริษัท EBSCO รวบรวมไว้สำหรับให้บริการ และข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

Read More

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง@วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

จากการเดินทางไปท่องเที่ยว ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ดิฉันได้มีโอกาสฟังบรรยายจากคุณวิมล สุขแดง  ซึ่งเป็นประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนพระบาทด้วยต้ม ได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้มแห่งนี้ว่า  เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือนอีกเช่นเคย คือ ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังของโบสถ์วัดทั่ว ๆ จะเป็นภาพเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนา การประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ภาพวาดนางฟ้า เทวดา ความดี ความชั่ว นรก สวรรค์ เป็นต้น  แต่สำหรับวัดแห่งนี้ ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังทั้งหมดจะเกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ตั้งแต่เยาว์วัยจนกระทั่งท่านมรณภาพ

Read More

สังฆทาน “ผัก” ที่ชุมชนวัดพระบาทห้วยต้ม

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม เป็นวัดที่มีพระภิกษุและสามเณรจำนวนมาก พระภิกษุและสามเณรแห่งนี้ นอกจากการศึกษาทางธรรมแล้ว จะมีกิจกรรมต่าง ๆ เหมือนกับฆราวาสซึ่งต้องใช้กำลังแรงกายเป็นอย่างมาก เช่น การทำวัด การกวาดลานวัด การซ่อมแซมวัด การทำนา การเลี้ยงและให้อาหารวัว/ควาย ที่รับจากโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ เป็นต้น เนื่องจากวัดมีพระภิกษุและสามเณรจำนวนมาก แต่ด้วยวัดแห่งนี้ พระภิกษุสามเณรฉันอาหารมังสวิรัติ ด้วยข้อจำกัดของอาหารมังสวิรัติ ปริมาณอาหารจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ประเพณีการบิณฑบาตรของวัดแห่งนี้ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน โดยจะมีการแบ่งพระภิกษุ/สามเณรออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่งจะมีการออกบิณฑบาตข้างนอกวัด อีกส่วนหนึ่งจะเป็นการรับบาตร ณ ศาลาวัดพระพุทธบาทห้วยต้มแห่งนี้ นอกจากนี้ ยังมีการใส่บาตรผัก/ผลไม้ เพื่อนำเก็บไว้ให้แม่ของวัดฯ ครัวปรุงอาหารถวายพระภิกษุและสามเณรในวัดต่อไป

Read More

วารสารชีวจิต

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เป็นสมาชิกวารสารชีวจิต กำหนดออก รายปักษ์  จัดพิมพ์ปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่  16 ตุลาคม 2541

หอสมุดฯมีให้บริการตั้งแต่ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1- ปีปัจจุบัน

ผู้จัดพิมพ์ วารสารชีวจิต : บริษัท อมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด

เนื้อหาว่าด้วยเรื่องของสุขภาพ  และสาระความรู้ที่ทันสมัย  มีคอลัมภ์หลากหลายผู้อ่านสามารถเลือกอ่าน และนำประโยชน์จากวารสารมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข โดยเฉพาะขณะนี้มีการเกิดโรคระบาดจึงจำเป็นต้องหาความรู้จากสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อหาวิธีการป้องกันรักษาโรค ไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย

Read More

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

พาลูกเที่ยวป่า ตอน ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงฯ

วันนี้มีโอกาสพาเด็ก ๆ มาปล่อยป่าค่ะ ที่ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงฯ แห่งนี้ เปิดให้บริการสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมทั่วไป โดยเป็นการเดินเยี่ยมชมเองตามอัธยาศัย ต้องทำการจองล่วงหน้าเท่านั้นนะคะ โดยเปิดให้บริการเยี่ยมชม 2 รอบ/วัน คือ
 
⏰รอบเช้า : 9.00-12.00 น.
⏰รอบบ่าย : 13.00-16.00 น.
 
ที่นี่…มีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับป่าไม้ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมประจำทุก ๆ เดือน รวมถึงสามารถเข้ามาติดต่อทำกิจกรรมธรรมชาติอื่น ๆ ตามที่สนใจ เช่น เกมเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิต, กิจกรรม Workshop ประดิษฐ์สิ่งของธรรมชาติ หรือกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเรียนรู้ถึงการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างรู้คุณค่า และร่วมตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ที่สำคัญ เข้าชมฟรี!!! ค่ะ
Read More

การลงรายการชื่อผู้แต่งที่ขึ้นต้นด้วย Prefix

Prefix หรือ อุปสรรค คืออะไร

Prefix หรือที่ภาษาไทยเรียกว่า อุปสรรค คือคำที่ใช้เติมเข้าข้างหน้าคำอื่น ตามที่เคยร่ำเรียนไวยากรณ์กันมา

ถ้าจะถามว่าเกี่ยวกับชื่อบุคคลอย่างไร ถ้าในความหมาย ของ Prefix of name หรือ Name Prefix ก็คือคำนำหน้าชื่อ หรือกลุ่มคำของตัวอักษรที่อยู่ข้างหน้าชื่อ เช่น Mr. Mrs. Miss Dr. ในภาษาอังกฤษ นาย นาง นางสาว ในภาษาไทย (แหล่งอ้างอิง : https://dictionary.tn/what-are-name-prefixes-2/)

Read More