ชื่อผู้แต่ง (ภาษาบาลี)-นามฉายาพระสงฆ์

งาน Data Clean รอบนี้ รายการที่ตรวจพบมากเป็นพิเศษ คือ ชื่อผู้แต่งที่เป็นพระสงฆ์ ทั้งที่เป็นรายการหลัก (ผู้แต่ง) Tag 100 รายการหัวเรื่องบุคคล Tag 600 สิ่งที่พบคือ นามฉายา ของพระสงฆ์ที่ผิด ซึ่งไม่รู้ว่าผิดเพราะพิมพ์ผิด หรือผิดเพราะไม่รู้ว่าจะต้องพิมพ์อย่างไร

ตัวอย่างเช่น

ป.อ. ปยุตฺโต จะพบว่า มีการพิมพ์หรือลงรายการเป็น ป.อ. ปยุตโต

หรือ พระพยอม กลฺยาโณ จะพิมพ์เป็น พระพยอม กัลยาโณ

Read More

วรรณคดีสโมสร

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้ง “วรรณคดีสโมสร”ขึ้น เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พุทธศักราช 2457 เพื่อส่งเสริมการแต่งหนังสือให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย โดยคัดเลือกหนังสือที่แต่งดี มีสารประโยชน ์ เพื่อประกาศยกย่องหนังสือนั้น และพระราชทานพระบรมราชานุญาติให้ประทับตราพระราชลัญจกรรูปพระคเณศ เพื่อประกาศเกียรติคุณเช่นเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชลัญจกรตรามังกรคาบแก้วเป็นเครื่องหมายของโบราณคดีสโมสร นับว่าเป็นครั้งแรกของรางวัลวรรณกรรมที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ หนังสือที่กำหนดให้ได้รับการพิจารณาตามความหมายในพระราชกฤษฎีกาตั้งวรรณคดีสโมสรแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ

  1. กวีนิพนธ์ คือ งานประพันธ์  โคลง  กลอน กาพย์   ฉันท์
Read More

วันอัฏฐมีบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันนี้ เป็นวันอัฏฐมีบูชา ทุกวัดจะมีกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ น้อมระลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้า ที่วัดมะขาม ต.บ้านกลาง จ.ปทุมธานี ท่านเจ้าอาวาสจะทำป้ายไวนิลติดไว้ที่ศาลาทำบุญตักบาตรให้เห็นเด่นชัด เมื่อวันวิสาขบูชา ตรงกับวันพุธ ที่ 22 พฤษกาคม 2567 นับไปอีก 7 วัน จะเป็นวันอัฏฐมีบูชา  เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน 7 วัน เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันนึงเป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษาภาคม 2567  แรม 8 ค่ำ  เดือน 6 เป็นวันที่ชาวพุทธวิปโยคและสูญเสียพระบรมสรีระแห่งองค์สมเด็จพระศาสดา ซึ่งเป็นที่เคารพ และมีพระคุณอันประเสริฐ เป็นวันควรแสดงธรรมสังเวช และระลึกถึงพระพุทธคุณให้สำเร็จเป็นพุทธานุสสติภาวนามัยกุศล นอกจากนี้ วันนี้เป็นวันที่พระนางสิริมหามายาองค์พุทธมารดาสิ้นพระชนม์ (หลังประสูติ) และเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงเสวยวิมุติสุขตลอด 7 วัน (หลังตรัสรู้)

Read More

วันวิสาขบูชา

วันนี้เป็นวันวิสาขบูชา  ตรงกับวันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

เป็นวันน้อมระลึกถึง การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพานของพระพุทธเจ้า วันนี้เป็นวันพระใหญ่ เชิญชวนเพื่อนๆ  รักษาศีล ทำบุญ ตักบาตร เวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์ องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลก  เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2542

Read More

เสียงระฆังที่สถานีรถไฟ

ในชีวิตที่ต้องเดินทางทุกวันศุกร์เย็น และวันอาทิตย์ เย็น  เพื่อที่จะกลับบ้านที่จังหวัดปทุมธานี จำเป็นต้องใช้บริการ รถไฟ ที่ให้บริการ ได้แก่ รถไฟชานเมือง รถไฟฟ้าสายสีแดง รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน รถจักรยาน รถเมล์เครื่อง (พี่วิน)  ณ ที่สถานีรถไฟ ถ้าสังเกตเห็นว่า ด้านหน้าของสถานีรถไฟมีระฆังแขวนอยู่ ระฆังดังกล่าวแขวนไว้ทำไม

Do you know?

ระฆังที่สถานีรถไฟใช้สำหรับตีบอกสัญญาณให้ผู้โดยสารที่กำลังรอรถไฟทราบว่า รถไฟจะเข้าและออกจากสถานี รถไฟที่วิ่งผ่านสถานีต่างๆ จะวิ่งผ่านสองทิศทาง เรียกว่าเที่ยวไปและเที่ยวกลับ

Read More

ผักที่เพื่อนปลูก “เคล” กินฟรีทั้งปี

ในแต่ละวันที่มาทำงาน ทุกตอนเย็น ณ สวนหลังหอสมุด น้องหนิง เพื่อนที่ทำงาน มักจะปลูกต้นไม้นานาพันธุ์ ข้าพเจ้ามีหน้าที่ รดน้ำ และดูแลไม่ให้ล้ม ให้เจริญเติบโตตามกาลเวลา น้องหนิง เคยเขียนบทความเรื่องฝังทรัพย์ไว้ในดิน (กล้วยด่าง)

อ่านแล้วสนุกมากแต่ข้าพเจ้าทำไม่ได้  ผักที่น้องหนิง นำมาปลูกมีทุกชนิด  แล้วแต่จะนำมาจากสวน หรือซื้อหาสายพันธุ์ มาไว้ที่สวนหลังหอสมุด ข้าพเจ้าเห็นว่า ปลูกแล้วได้กินฟรี เลยขอมีส่วนร่วมเพราะข้าพเจ้าไม่ได้ลงทุนอะไร แต่ได้กินเป็นประจำ น้องหนิงมีจิตเมตตา เพาะต้นไม้ไว้หลังหอสมุดฯ เยอะแยะไปหมด  วันไหนที่มีต้นไม้ใหม่มา จะคึกคักเป็นพิเศษ เหมือนต้นไม้ ด้วยกัน มีสมาฃิกใหม่เพิ่ม

Read More

บริการ common illnesses

มีเรื่องเล่าดีๆ มาบอก เมื่อเดือนก่อนลูกสาวคนเล็ก มีอาการปวดศีรษะ เจ็บคอ  แต่เนื่องจากมีอาการช่วงค่ำแล้ว และอยู่ในระหว่างเดินทางกลับบ้าน จึงได้แวะร้ายขายยาเพื่อซื้อยาบรรเทาอาการไปก่อนเพื่อที่ตอนเช้าจะได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาล เนื่องจากลูกสาวคนเล็กไม่ได้ทำงาน ทำอาชีพอิสระ ค้าขาย เวลาเจ็บป่วย ต้องไปโรงพยาบาลของรัฐ หรือไม่ก็คลีนิก ไม่มีประกันสังคม เบิกจ่ายอะไรก็ไม่ได้

Read More

เมืองกาญจน์ก็แค่ปากซอย : ทางหลวงพิเศษ M81

เมื่อวันหยุดสงกรานต์ที่ผ่านมาได้มีโอกาสไปทดลองใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข M81 สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ที่เปิดให้ทดลองใช้ฟรีเป็นครั้งที่ 2 (11 -21เม.ย.67) ช่วงด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก-ด่านกาญจนบุรี ระยะทาง 51 กม. ซึ่งเมื่อช่วงปีใหม่ได้เปิดให้ทดลองใช้ฟรีเป็นครั้งแรก (27 ธ.ค. 66 – 3 ม.ค. 67 )

Read More