Author: Narumon Boonyanit

ธงช้างเผือก “เก่าแท้” สมัยรัชกาลที่ ๖

ความเกริ่นก่อนธงช้าง
เมื่อวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา อาจารย์ผู้ใหญ่ ๒ ท่าน คือ ร.ศ. กัญญรัตน์ เวชศาสตร์ และ ร.ศ. วีรฉัตร วรรณดี ได้เดินทางมาเยี่ยมชมความคืบหน้าของการจัดเตรียมห้องอนุสรณ์ศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ณ อาคาร ม.ล. ปิ่นฯ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ในโอกาสนี้ ท่านได้กรุณาช่วยพิจารณาสิ่งของซึ่งมีผู้ใกล้ชิด มล.ปิ่นฯ ในคราวมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้สอบถามถึง “เครื่องเล่นหมากรุกไฟฟ้า” ซึ่งคณะทำงานกำลังค้นหาท่ามกลางสรรพสิ่งที่มีอยู่เป็นจำนวนมากชิ้น อันอยู่ระหว่างการดำเนินการทางทะเบียน

Read More

ม.ล.ปิ่น มาลากุล…ข้าราชการ 4 แผ่นดิน

ม.ล.ปิ่น มาลากุล เป็นบุคคลตัวอย่างที่กล่าวได้ว่าท่านเป็นข้าราชบริพารผู้จงรักภักดี รับใช้แผ่นดินสนองใต้เบื้องพระยุคลบาทถึง 4 แผ่นดิน ท่านสืบเชื้อสายจากราชสกุล มาลากุล อันมีต้นสกุลเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่ 2 คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา
กรมพระยาบำราบปรปักษ์

Read More

ยำส้มโอ…เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนครปฐม ปี 2566


อัตลักษณ์ความเป็นไทย นอกจากภาษาไทย การแต่งกาย อีกหนึ่งวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก คือ
อาหารไทย มรดกภูมิปัญญาส่งต่อจากบรรพบุรุษ เมื่อไม่นานมานี้ก็เป็นที่สนใจเมื่อข้าวเหนียวมะม่วงถูกนำขึ้นเป็นส่วนหนึ่ง ในการแสดงของนักร้องสาวไทยชื่อดังบนเวทีดนตรีระดับโลก เกิดเป็นกระแสให้สังคมกล่าวถึงในแง่ของการเป็น soft power กว้างขวาง

อาหารไทยนั้นนับเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญาบรรพบุรุษ ในมิติสุขภาพและโภชนาการที่ส่วนมากอุดมไปด้วยสมุนไพรพืชผักพื้นบ้าน ในแนว plant based โดยเน้นปลาเป็นองค์ประกอบ ดังคำ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว นอกจากรสชาติกลมกล่อม มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ เกือบทุกเมนูเป็นอาหารที่เกิดจากธรรมชาติ เคารพธรรมชาติ กินตามฤดูกาล มีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นนั้น ๆ ประเด็นสำคัญ คือ เราจะทำให้คำกล่าวว่า อาหารไทยเป็นได้มากกว่าอาหารนั้น สามารถขยายแนวคิดให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างไร

Read More

คลองแม่ข่า…โอตารุ เชียงใหม่

 

คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ นับว่าเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวน้องใหม่มาแรง ได้รับการคัดเลือกเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 ประเภทโดดเด่น ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ซึ่งหมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง

โดยรางวัลประเภทโดดเด่น มีผู้ที่ได้รับ 6 รางวัล คือ รางวัลที่ ๑ เทศบาลนครปากเกร็ด รางวัลที่ ๒ เทศบาลนครเชียงใหม่ รางวัลที่ ๓ เทศบาลเมืองวารินชำราบ และ รางวัลชมเชย ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ และเทศบาลเมืองตาคลี ตามลำดับ 

Read More

ย่าเหล คำสัมภาษณ์ครูขวัญเมือง บุตรสาวพะธำมะรงเรือนจำ

เรื่องของย่าเหล สุนัขทรงเลี้ยงนั้น เชื่อว่าหลาย ๆ ท่าน คงได้ยินได้ฟัง หรือเคยอ่าน ซึ่งมีผู้เขียนไว้หลากหลายสำนวน วันนี้จะชวนทุกท่านติดตามเรื่องราวจากการสัมภาษณ์ นางขวัญเมือง กษิตินนท์ หรือ ชาวนครปฐมมักเรียกท่านว่า ครูขวัญ ซึ่งท่านเป็นทั้งนักเรียนหมายเลขประจำตัว 1 และเข้ารับราชการเป็นครู จนเจริญก้าวหน้าในตำแหน่งสุดท้าย ณ โรงเรียนแห่งนั้น ในตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนราชิณีบูรณะ จังหวัดนครปฐม

Read More

วันภาษาไทยแห่งชาติ…เหตุด้วยกระแสพระราชดำริ รัชกาลที่ 9

การกำหนดให้วันที่ 29 กรกฏาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ มีมูลเหตุจากครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จทรงเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2505

ทั้งนี้ ทางชุมนุมภาษาไทยมีการจัดการประชุมเป็นปกติทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน และวันอาทิตย์ปลายเดือน เพื่อปรึกษา หารือปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย รวมไปถึงการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ด้วยความสนพระทัยและความห่วงใยในการใช้ภาษาไทย โดยเฉพาะการบัญญัติศัพท์ใหม่เพื่อใช้แทนภาษาต่างประเทศ ที่ยังไม่ตรงความหมายเดิม ตลอดจนการคิดคำใหม่ขึ้นใช้ พระองค์ทรงมีพระราชปรารภแก่ ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกุล ประธานชุมนุมภาษาไทยเกี่ยวกับ ปัญหาการใช้คำไทย เพื่อให้ชุมนุมภาษาไทยได้ช่วยกันเสนอแนวทางแก้ไข ทางชุมนุมจึงกราบทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินมาทรงแสดงพระราชดำริเกี่ยวกับเรื่องนี้ในที่ประชุม พระองค์ได้ทรงร่วมเป็นผู้อภิปรายด้วยผู้หนึ่งในการประชุมครั้งนั้น

Read More

สงกรานต์ไทย: ตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

ปี ๒๕๖๖ ประเทศไทยเสนอให้ประเพณีสงกรานต์ของไทย เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ ของยูเนสโก โดยยูเนสโกจะพิจารณาขึ้นทะเบียนภายในเดือนธันวาคมนี้

ด้วยเหตุที่ประเพณีสงกรานต์มีการเฉลิมฉลองทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย ตามภูมิหลังทางชาติพันธุ์ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่แตกต่างกัน อันบ่งชี้ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่มีจุดร่วมกันเพียงหนึ่งเดียว สะท้อนถึงความสามารถในการสร้างสรรค์ของมนุษย์ ภายใต้แนวคิด สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ร่วมสานใจ สู่สากล โดยมีแนวทางในการ สืบสานสงกรานต์วิถีไทย ด้วยการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ที่ทรงคุณค่าสาระอันดีงาม ตามแบบประเพณีวัฒนธรรมที่เหมาะสมในแต่ละท้องถิ่นซึ่งมีภูมิหลังวัฒนธรรมที่แตกต่าง

ส่งเสริมการแสดงความกตัญญูต่อครอบครัว บรรพบุรุษ บิดามารดา ผู้มีพระคุณ รวมถึงศาสนา ตลอดจนสร้างค่านิยมในการเคารพมาตรการรักษาความปลอดภัยช่วงประเพณีสงกรานต์ รวมทั้งการเคารพในสิทธิมนุษยชนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และมีแนวทางในการ ร่วมสานใจ สู่สากล โดยการเผยแพร่คุณค่าสาระที่ดีงามของประเพณีสงกรานต์ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย ตามแบบประเพณีวัฒนธรรมที่เหมาะสมอันเป็นอัตลักษณ์ที่แท้จริง ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นทุกภูมิภาคของไทยสู่สายตาชาวต่างชาติ

Read More

ผ้าขาวม้า…มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

ครม. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2566 ให้เสนอผ้าขาวม้าขึ้นทะเบียนต่อ UNESCO เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยจะนำเสนอยังยูเนสโกภายในเดือนมีนาคม 2566

ผ้าขาวม้า เป็นผ้าที่ชาวไทยต่างรู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดี ด้วยเป็นผ้าเอนกประสงค์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจกล่าวอย่างสากลได้ว่า ผ้าขาวม้าเป็น Multifunctional cloths in Thai life คำว่า ผ้าขาวม้า นี้ไม่ใช่ภาษาไทย บ้างว่ามาจากภาษาเปอร์เซีย คือ กามาร์บันด์ (Kamar Band) ซึ่งหมายถึง เอว หรือ ท่อนล่างของร่างกาย “บันด์” หมายถึง การพัน รัด หรือ คาด

Read More