เล่าทีละเรื่องเมืองนครปฐม: #4 พระราชทานธงประจำกองเสือป่า มณฑลนครไชยศรี

ใน ร.ศ. ๑๓๐ ทรงเห็นว่าเสือป่า มณฑลนครไชยศรี มีผู้สมัครจำนวนพอแก่การเป็นหมู่กองแล้ว เมื่อเสด็จมาประทับ ณ พระราชวังสนามจันทร์ จึงกำหนดให้มีการพระราชทานธงเสือป่า สำหรับประจำกองเสือป่ามณฑลนครไชยศรี ณ พระปฐมเจดีย์ เมื่อวันที่ ๗ กันยายน  ร.ศ. ๑๓๐ เวลาบ่าย ๕ โมง โดยโปรดเกล้าฯ ให้เสือป่าที่ตามเสด็จพระราชดำเนินตั้งแถวตามลำดับกองร้อย พร้อมลูกเสือหลวง เชิญธงประจำกอง และธงที่จะพระราชทาน ธงประจำพระองค์ ธงประจำผู้บังคับหมวดในกองร้อยรักษาพระองค์ ตั้งขบวนจากพระราชวัง เสด็จตามถนนราชดำเนิน เลี้ยวถนนหลังพระ ซ้ายพระ ขึ้นบันไดนาค เสด็จยังวิหารหลวงนมะสการพระปฐมเจดีย์ พระราชทานพระบรมราโชวาทแล้วจึงมอบธงประจำกองเสือป่า มณฑลนครไชยศรี

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๗ กันยายน  ร.ศ. ๑๓๐ เล่ม ๒๘ หน้า ๑๒๘๙ เรื่อง การพระราชทานธงประจำกองเสือป่า มณฑลนครไชยศรี

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *