ชื่อเรื่อง คู่มือท่องเที่ยว 15 ตลาดบก 16 ตลาดน้ำ
ผู้เขียน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เลขหมู่ HF5475ท9ก65

“วิถีชีวิตของคนไทยกับ “ตลาด” เป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้ การไปตลาดมิใช่เพียงเพื่อซื้อหาของกินของใช้เท่านั้น แต่ยังแสดงถึงสายสัมพันธ์ที่อบอุ่น เอื้อเฟื้อแบบไทยๆ ในสมัยสุโขทัยปรากฏข้อความในจารึกว่า “เบื้องตื่นนอนสุโขทัยนี้ มีตลาดปสาน…..”  ในสมัยอยุธยาก็มีการเรียกตลาดว่า ป่า เช่น ป่าไหมขายผ้าไหม ป่าสังคโลกขายชามสังคโลก ในยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์มีหลักฐานชัดเจนว่า มี “ตลาดน้ำ” หรือตลาดเรื่อง เกิดตามลำคลองซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของขุมขน ชาวบ้านใช้เรือเป็นพาหนะในการนำสินค้ามาขาย หรือสร้างเรือนแพเพื่อรับฝากขายสินค้า

ส่วน “ตลาดบก” เป็นที่นิยมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อมีการติดต่อ ค้าขายกับต่างประเทศ การค้าขายทางน้ำย้ายขึ้นมาบนบกตามแผนพัฒนาประเทศ มีการสร้างถนน ตึกต่างๆ ตลาดนางเลิ้งจึงเป็นตลาดบกแห่งแรก

ปัจจุบันตลาดเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย แต่ก็ยังมีตลาดอยู่ไม่น้อยที่ยังคงวิถีชีวิตแบบเดิมไว้ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ไปแวะเยี่ยมชม ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดทำหนังสือเรื่อง คู่มือท่องเที่ยว 15 ตลาดบก 16 ตลาดน้ำ โดยรวบรวมตลาดโบราณที่มีประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตและกิจกรรมที่น่าสนใจ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเที่ยวชม ซึ่งภายในเล่มกล่าวถึงตลาดบก 15 แห่ง ตลาดน้ำ 16 แห่งที่มีชื่อเสียงของจังหวัดต่างๆ ” (สรุปความจาก : คู่มือท่องเที่ยว 15 ตลาดบก 16 ตลาดน้ำ / การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ : กองข่าวสารท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2552)

สำหรับจังหวัดในภาคตะวันตกของเราที่กล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้มีอยู่ถึง 5 จังหวัด เป็นตลาดบก 7 แห่งได้แก่ ตลาดบางหลวง ร.ศ.122 บ้านเก่าเหล่าเต๊งไม้, ตลาดท่านา (จ.นครปฐม) ตลาดเพลินวาน (จ.ประจวบคีรีขันธ์) ตลาดเจ็ดเสมียน (จ.ราชบุรี) ตลาดศรีประจันต์(บ้านท่านเจ้าคุณ), ตลาดสามชุก ตลาดร้อยปี, ตลาดเก้าห้อง (จ.สุพรรณบุรี)และตลาดน้ำ 8  แห่ง ได้แก่ ตลาดน้ำดอนหวาย, ตลาดน้ำลำพญา (จ.นครปฐม) ตลาดน้ำดำเนินสะดวก, ตลาดน้ำคลองลัดพลี (จ.ราชบุรี) ตลาดน้ำท่าคา, ตลาดน้ำบางน้อย, ตลาดน้ำอัมพวา, ตลาดน้ำบางนกแขวก (จ.สมุทรสงคราม)

ผู้ใช้บริการท่านใดสนใจติดต่อขอใช้ ได้ที่ งานศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก ชั้น 2 อาคารม.ล.ปิ่นฯ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *