Tag: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

eBook ที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับ (จัดซื้อ) สำหรับชาวศิลปากร

ก่อนหน้านี้เคยได้บอกเล่าเรื่องราวของ eBook ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้งานผ่านเว็บไซต์ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง หรือ WebOPAC ซึ่งในส่วนนี้จะเป็น eBook รายเล่มที่สำนักหอสมุดกลางจัดซื้อมากกว่า 500 รายชื่อ

วันนี้จะมาบอกกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eBook ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดหามาเพื่อให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกเหนือจาก eBook ดังกล่าวข้างต้น ก็ยังมี eBook อีกหลายฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรบอกรับ ซึ่งจะมาแนะนำให้รู้จักและเข้าใช้งาน ได้แก่

Read More

Gale eBooks : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ก่อนหน้านี้เคยได้บอกเล่าถึงวิธีการใช้ eBook ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีการจัดหามาเพื่อให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากรไปแล้วว่า สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง http://www.opac.lib.su.ac.th/ (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.snc.lib.su.ac.th/kmblog/?p=5370)

วันนี้จะมาบอกเล่าถึง eBook อีกฐานข้อมูลหนึ่งที่มีชื่อว่า Gale eBooks ซึ่งจริง ๆ แล้ว eBook นี้ก็สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง ได้เช่นเดียวกับที่เคยกล่าวไปแล้ว แต่เนื่องจาก Gale eBooks มีหน้าแพลตฟอร์มให้ใช้งาน eBooks ที่สำนักหอสมุดกลางจัดซื้อไว้โดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องที่ต้องการ

Read More

การลงรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาคู่มือปฏิบัติงานบุคลากรสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

คู่มือปฏิบัติงานที่บุคลากรจัดทำขึ้นเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ต้องมีการเผยแพร่และจัดเก็บในหอสมุดฯ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ต่างก็จัดส่งคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานมายังหอสมุดฯ แต่เมือหลายเดือนก่อนได้รับบันทึกข้อความจากสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ส่งคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มาให้ฝ่ายหอสมุดพระราชวังพระราชวังสนามจันทร์ดำเนินการเผยแพร่จำนวน 4 เล่ม แต่คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยีพิเศษกว่าคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานอื่นๆ ที่พิเศษกว่าคือ เป็นคู่มือการปฏิบัติงานมาในรูปของ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ได้เป็นรูปเล่มหนังสือแบบฉบับพิมพ์เป็นตัวเล่ม

ดังนั้นการวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการคู่มือปฏิบัติงานทั้ง 4 เล่มจึงต้องวิเคราะห์หมวดหมู่ในรูปแบบของหนังสืออิเล็ทรอนิกส์ มาดูกันค่ะว่าทำอย่างไร และมีวิธีการหรือการลงรายการที่แตกต่างจากหนังสือทั่วไปอย่างไร

Read More

Tag 856 เขตข้อมูล หรือ Tag สำหรับทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

หากจะถามว่า เขตข้อมูล หรือ Tag สำหรับแหล่งหรือการเข้าถึงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์คือเขตข้อมูลใด

คำตอบคือ Tag 856 – Electronic Location and Access (R)

แล้ว Tag 856 คือ อะไร ใช้อย่างไร มาดูกันค่ะ

Read More

อีบุ๊ก (ebook) ทรัพยากรอีกประเภทของหอสมุดฯ

หากพูดเอ่ยคำว่า “อีบุ๊ก” หรือ “ebook หรือ e-book” หรือ “electronic book” หรือ “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันย่อมรู้จักและนึกภาพออกว่ารูปแบบของสิ่งนี้มีหน้าตาอย่างไร

Read More