Tag: หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

Gale eBooks : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ก่อนหน้านี้เคยได้บอกเล่าถึงวิธีการใช้ eBook ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีการจัดหามาเพื่อให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากรไปแล้วว่า สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง http://www.opac.lib.su.ac.th/ (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.snc.lib.su.ac.th/kmblog/?p=5370)

วันนี้จะมาบอกเล่าถึง eBook อีกฐานข้อมูลหนึ่งที่มีชื่อว่า Gale eBooks ซึ่งจริง ๆ แล้ว eBook นี้ก็สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง ได้เช่นเดียวกับที่เคยกล่าวไปแล้ว แต่เนื่องจาก Gale eBooks มีหน้าแพลตฟอร์มให้ใช้งาน eBooks ที่สำนักหอสมุดกลางจัดซื้อไว้โดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องที่ต้องการ

Read More

การลงรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาคู่มือปฏิบัติงานบุคลากรสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

คู่มือปฏิบัติงานที่บุคลากรจัดทำขึ้นเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ต้องมีการเผยแพร่และจัดเก็บในหอสมุดฯ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ต่างก็จัดส่งคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานมายังหอสมุดฯ แต่เมือหลายเดือนก่อนได้รับบันทึกข้อความจากสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ส่งคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มาให้ฝ่ายหอสมุดพระราชวังพระราชวังสนามจันทร์ดำเนินการเผยแพร่จำนวน 4 เล่ม แต่คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยีพิเศษกว่าคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานอื่นๆ ที่พิเศษกว่าคือ เป็นคู่มือการปฏิบัติงานมาในรูปของ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ได้เป็นรูปเล่มหนังสือแบบฉบับพิมพ์เป็นตัวเล่ม

ดังนั้นการวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการคู่มือปฏิบัติงานทั้ง 4 เล่มจึงต้องวิเคราะห์หมวดหมู่ในรูปแบบของหนังสืออิเล็ทรอนิกส์ มาดูกันค่ะว่าทำอย่างไร และมีวิธีการหรือการลงรายการที่แตกต่างจากหนังสือทั่วไปอย่างไร

Read More

Tag 856 เขตข้อมูล หรือ Tag สำหรับทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

หากจะถามว่า เขตข้อมูล หรือ Tag สำหรับแหล่งหรือการเข้าถึงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์คือเขตข้อมูลใด

คำตอบคือ Tag 856 – Electronic Location and Access (R)

แล้ว Tag 856 คือ อะไร ใช้อย่างไร มาดูกันค่ะ

Read More

อีบุ๊ก (ebook) ทรัพยากรอีกประเภทของหอสมุดฯ

หากพูดเอ่ยคำว่า “อีบุ๊ก” หรือ “ebook หรือ e-book” หรือ “electronic book” หรือ “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันย่อมรู้จักและนึกภาพออกว่ารูปแบบของสิ่งนี้มีหน้าตาอย่างไร

Read More