Author: Chanpen Klomchaikhow

เรื่องเบา ๆ เกี่ยวกับสารสนเทศ

เมื่อหลายเดือนก่อน หัวหน้าหอสมุดฯ มาบอกว่า ถ้ามีเวลาช่วยเขียน content เรื่องสารสนเทศให้หน่อย เอาแค่พวกปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ เพราะเห็นไปสอนเรื่องนี้ในรายวิชาหนึ่ง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมาตลอดทุกปี เกือบจะ 20 ปีแล้ว แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้เขียนให้ซักที วันนี้เลยถือโอกาสมาเขียนเล่าแบบย่อ ๆ เบา ๆ ไว้ตรงนี้ก่อน

Read More

PULINET Journal ผ่านการประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI แล้ว

PULINET Journal เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิชาการ นักวิชาชีพ และ ผู้สนใจ ได้เผยแพร่ความรู้ แนวคิดด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ และ สาขาที่เกี่ยวข้อง

PULINET Journal จัดพิมพ์เผยแพร่โดย ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network – PULINET) และขณะนี้วารสารได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารของ TCI ในกลุ่มที่ 2 (2565-2567)

Read More

ฐานข้อมูล Education Source

ฐานข้อมูล Education Source เป็นฐานข้อมูลของบริษัท EBSCO ที่เปิดให้บริการโดยให้มาควบคู่กับระบบการสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) ซึ่งสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับเป็นสมาชิก

Education Source เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็มด้านศึกษาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วย ข้อมูลฉบับเต็ม และบทคัดย่อ ของวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องทางด้านศึกษาศาสตร์ ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา มากกว่า 2,850 ชื่อ หนังสือและเอกสารประกอบ 550 เล่ม เอกสารการประชุมเกี่ยวกับการศึกษา การอ้างอิงบทความมากกว่า 4 ล้านบทความ

Read More

One search หรือ Single search

One search หรือ Single search ในที่นี้หมายถึง ระบบการสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) ของบริษัท EBSCO ซึ่งเป็นระบบการสืบค้นสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ หรือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ด้วยการพิมพ์คำค้นภายในหน้าจอเดียว แต่สามารถเข้าถึงทุกฐานข้อมูล และเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับเป็นสมาชิก รวมถึงฐานข้อมูลที่บริษัท EBSCO รวบรวมไว้สำหรับให้บริการ และข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

Read More

OpenAthens : เครื่องมือในการเข้าถึงฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่าย SUNet

OpenAthens เป็นระบบตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนก่อนเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ หรือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับเป็นสมาชิก หรือฐานข้อมูลที่จำเป็นต้องแสดงตัวตนก่อนการใช้งาน เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) ซึ่ง OpenAthens เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ นอกเหนือจาก SU VPN ที่ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรมีให้บริการอยู่ในปัจจุบัน เพียงแค่ใช้ SU Account ในการ Login เท่านั้น

Read More

เล่าเรื่องการออกแบบบริการ…อีกสักครั้ง

เมื่อหลายปีก่อน ได้มีโอกาสเข้าร่วมการอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับ Service design ในห้องสมุดมาบ้าง 2-3 ครั้ง และได้นำเรื่องราวมาบอกเล่าไว้ในเรื่อง “Service design กับห้องสมุด” มาวันนี้หลังจากได้มีโอกาสศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองเพิ่มเติมจากการเข้าอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD : e-Learning) ของสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงานก.พ. ในหัวข้อ “การออกแบบนวัตกรรมบริการ” ซึ่งพบว่ามีเนื้อหาบางส่วนที่แตกต่างไปบ้าง อาจเป็นเพราะในปัจจุบันเน้นเป็นเรื่องของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการออกแบบบริการมากขึ้น จึงนำมาเล่าสู่กันฟังว่าเรื่องราวที่ได้ศึกษาเรียนรู้ครั้งนี้เป็นอย่างไร

Read More

บอกเล่าเรื่อง Google Meet กับการจัดกิจกรรมออนไลน์ของหอสมุดฯ

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 และมีการปิดบริการพื้นที่หอสมุดฯ อย่างเป็นทางการในเดือนเมษายน 2563 ทำให้การจัดบริการต่างๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมในหลายๆ บริการ รวมถึงการอบรมการรู้สารสนเทศที่ในสถานการณ์ปกติ จะจัดการอบรมแบบในและนอกสถานที่ เจอหน้าเจอกันแบบตัวเป็นๆ

แต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปโดยไม่คาดคิด หอสมุดจำเป็นต้องดำเนินการในกิจกรรมที่ภารกิจของหอสมุดฯ ต่อไป ซึ่งคงหนีไม่พ้นที่จะต้องใช้วิธีการจัดกิจกรรมหรือการอบรมแบบออนไลน์ นับว่าเป็นสิ่งใหม่สำหรับผู้เป็นวิทยากรอบรมกันเลยทีเดียว

Read More

Google Classroom กับการจัดทำห้องอบรม Information Literacy

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มีการจัดโปรแกรมอบรมการรู้สารสนเทศ (Information Literacy Programs) เพื่อส่งเสริมทักษะการแสวงหาสารสนเทศ โดยจัดโปรแกรมการอบรมไว้หลายโปรแกรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ โปรแกรม EndNote การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดกลาง (WebOPAC) เป็นต้น

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการจัดการอบรมทั้งในสถานที่และนอกสถานที่ ทั้งแบบที่หอสมุดฯ มีตารางการอบรม และแบบที่มาจากคำร้องขอของผู้ใช้บริการ แต่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้หอสมุดฯ ต้องปรับรูปแบบการอบรมการรู้สารสนเทศใหม่เป็นแบบออนไลน์ ทั้งผ่านระบบ Zoom Meeting และ Google Meet ซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง

Read More

Gale eBooks : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ก่อนหน้านี้เคยได้บอกเล่าถึงวิธีการใช้ eBook ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีการจัดหามาเพื่อให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากรไปแล้วว่า สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง http://www.opac.lib.su.ac.th/ (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.snc.lib.su.ac.th/kmblog/?p=5370)

วันนี้จะมาบอกเล่าถึง eBook อีกฐานข้อมูลหนึ่งที่มีชื่อว่า Gale eBooks ซึ่งจริง ๆ แล้ว eBook นี้ก็สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง ได้เช่นเดียวกับที่เคยกล่าวไปแล้ว แต่เนื่องจาก Gale eBooks มีหน้าแพลตฟอร์มให้ใช้งาน eBooks ที่สำนักหอสมุดกลางจัดซื้อไว้โดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องที่ต้องการ

Read More

หมอพร้อมยังไม่พร้อม

เห็นเพียงชื่อเรื่องก็อย่างเพิ่งเข้าใจผิดว่าหมอพร้อมเค้ายังไม่พร้อมนะ อันนี้มีที่มาที่ไปว่าทำไมจึงชื่อว่า “หมอพร้อมยังไม่พร้อม”

เรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ได้ไปฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 หลังจากนั้นผ่านไปประมาณ 7 วันได้เข้าไปดูข้อมูลในแอพหมอพร้อมเพื่อทำแบบประเมินอาการหลังฉีดวัคซีน (ทางประชาสัมพันธ์ที่หน่วยฉีดวัคซีนได้ประกาศในวันที่ไปฉีดเข็ม 2 ว่าข้อมูลต่างๆ และ Vaccine Covid-19 Certificate จะเข้าในแอพหมอพร้อมหลังจากฉีดวัคซีนไปแล้ว 5 วัน)

Read More