Category: ฐานข้อมูลและการสืบค้น

การเขียนบรรณานุกรมง่าย ๆ จากฐานข้อมูลออนไลน์

รูปแบบในการเขียนบรรณานุกรม เป็นปัญหาต้น ๆ ของการทำรายงาน งานวิจัย ไม่ว่าระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา และแม้ว่าในระดับบัณฑิตศึกษามีข้อกำหนดให้ใช้ระบบ iThesis และโปรแกรม EndNote ในการสร้างรายการบรรณานุกรม แต่บางครั้ง เมื่อนักศึกษาทำรายงานย่อย ๆ ที่ไม่ได้ต้องการสร้าง library ไว้ และมีการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ ก็สามารถเขียนบรรณานุกรมได้ง่าย ๆ โดยใช้เครื่องของแต่ละฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลของ EBSCO Host เมื่อสืบค้นเรื่องที่ต้องการแล้ว คลิกเรื่องที่ต้องการ จะปรากฏหน้า Detailed Record ที่มี tools bar อยู่ทางด้านขวาของภาพ

Read More

eBook ที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับ (จัดซื้อ) สำหรับชาวศิลปากร

ก่อนหน้านี้เคยได้บอกเล่าเรื่องราวของ eBook ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้งานผ่านเว็บไซต์ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง หรือ WebOPAC ซึ่งในส่วนนี้จะเป็น eBook รายเล่มที่สำนักหอสมุดกลางจัดซื้อมากกว่า 500 รายชื่อ

วันนี้จะมาบอกกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eBook ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดหามาเพื่อให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกเหนือจาก eBook ดังกล่าวข้างต้น ก็ยังมี eBook อีกหลายฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรบอกรับ ซึ่งจะมาแนะนำให้รู้จักและเข้าใช้งาน ได้แก่

Read More

การตรวจสอบลิขสิทธิ์ของภาพจากอินเตอร์เน็ต

ก่อนที่จะใช้รูปภาพที่ค้นได้จากอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้จะต้องระลึกไว้ก่อนเลยว่า ทุกภาพที่ค้นได้นั้นมีลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะสังเกตเห็นว่ามีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้สร้างสรรค์เพื่อประกาศความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่ก็ตาม เช่น การลงลายน้ำ, การใช้สัญญาอนุญาต Creative Commons เป็นต้น แม้กระทั่ง การค้นด้วย Google Images ก็ต้องใช้ tools ในการคัดเลือกภาพให้ (ปัจจุบัน Google Images มีการกำหนด Usage Right แยกเป็น การกำหนดลิขสิทธิ์แบบ Creative Commons ที่ส่วนใหญ่จะให้ใช้ได้ฟรี แต่มีข้อจำกัด หรือข้อตกลงในการใช้สิทธิบางประการ และสิทธิแบบเชิงพาณิชย์ (Commercial & other licenses) เมื่อค้นหารูปภาพด้วย Google Images ด้วยสิทธิแบบ Creative Commons เราสามารถตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้งานของแต่ละภาพได้โดยคลิกดูที่ Licensable ของแต่ละภาพ

Read More

PULINET Journal ผ่านการประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI แล้ว

PULINET Journal เป็นวารสารวิชาการราย 6 เดือน (เดือนมกราคม-มิถุนายน และเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักวิชาการ นักวิชาชีพ และ ผู้สนใจ ได้เผยแพร่ความรู้ แนวคิดด้านการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร์ สารนิเทศศาสตร์ และ สาขาที่เกี่ยวข้อง

PULINET Journal จัดพิมพ์เผยแพร่โดย ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (Provincial University Library Network – PULINET) และขณะนี้วารสารได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารของ TCI ในกลุ่มที่ 2 (2565-2567)

Read More

ฐานข้อมูล Education Source

ฐานข้อมูล Education Source เป็นฐานข้อมูลของบริษัท EBSCO ที่เปิดให้บริการโดยให้มาควบคู่กับระบบการสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) ซึ่งสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับเป็นสมาชิก

Education Source เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็มด้านศึกษาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ประกอบด้วย ข้อมูลฉบับเต็ม และบทคัดย่อ ของวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องทางด้านศึกษาศาสตร์ ครอบคลุมทุกระดับการศึกษา ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา มากกว่า 2,850 ชื่อ หนังสือและเอกสารประกอบ 550 เล่ม เอกสารการประชุมเกี่ยวกับการศึกษา การอ้างอิงบทความมากกว่า 4 ล้านบทความ

Read More

จะขอยืม ebook จากฐานข้อมูลของ Ebsco ได้อย่างไร

การอ่าน ebook แบบออฟไลน์ คืออย่างไร?

ebook ที่กล่าวถึงนี้คือ ebook ที่อยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์และสามารถสืบค้นได้ด้วยเครื่องมือ One Search  หรือ Ebsco Discovery Service ของ Ebsco ที่มี ebook ทุกสาขาวิชา มากกว่าหนึ่งแสนเล่ม เป็น ebook ที่สามารถเปิดอ่านฉบับเต็มได้ ซึ่งตามปกติ ebook ที่อยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์ของต่างประเทศนั้น เมื่อเปิดอ่านจะต้องอ่านในขณะที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย แต่สำหรับ ebook ของ ebsco นี้นอกจากจะเปิดอ่านได้ทั้งเล่มแบบออนไลน์แล้ว ยังเปิดอ่านแบบออฟไลน์ได้ด้วย..เพราะผู้ค้นสามารถ download ebook ฉบับเต็ม หรือทำการยืม ebook ออกจากระบบได้ สามารถกำหนดวันยืมได้ 1-7 วัน  และสามารถเปิดอ่านได้โดยไม่ต้องใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีวิธีการ download และเปิดอ่าน ebook ดังนี้

Read More

One search หรือ Single search

One search หรือ Single search ในที่นี้หมายถึง ระบบการสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) ของบริษัท EBSCO ซึ่งเป็นระบบการสืบค้นสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ หรือฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ด้วยการพิมพ์คำค้นภายในหน้าจอเดียว แต่สามารถเข้าถึงทุกฐานข้อมูล และเอกสารฉบับเต็ม (Full text) ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับเป็นสมาชิก รวมถึงฐานข้อมูลที่บริษัท EBSCO รวบรวมไว้สำหรับให้บริการ และข้อมูลบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

Read More

OpenAthens : เครื่องมือในการเข้าถึงฐานข้อมูลจากภายนอกเครือข่าย SUNet

OpenAthens เป็นระบบตรวจสอบเพื่อแสดงตัวตนก่อนเข้าใช้ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ หรือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมบอกรับเป็นสมาชิก หรือฐานข้อมูลที่จำเป็นต้องแสดงตัวตนก่อนการใช้งาน เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) ซึ่ง OpenAthens เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือ นอกเหนือจาก SU VPN ที่ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรมีให้บริการอยู่ในปัจจุบัน เพียงแค่ใช้ SU Account ในการ Login เท่านั้น

Read More