การจ่ายน้ำบ่อเริ่ม ร.ศ.122 (พ.ศ.2446) (ภาพจาก: สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.  ภ.002 หวญ.35-22) บ่อเริ่ม ในปัจจุบันเป็นชื่อถนนสายสั้นๆ สายหนึ่ง

Read More