Tag: ห้องสมุดเสียง

ห้องสมุดเสียง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ห้องสมุดเสียง มหาวิทยาลัยศิลปากร เกิดจากดำริของศาสตราจารย์ หม่อมหลวง ปิ่น มาลากุล ขณะดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดทำโครงการจัดอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาของวิทยาลัยทับแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร ณ พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม ซึ่งท่านเห็นว่าปัจจุบันการศึกษาที่มีคุณภาพต้องพึ่งอุปกรณ์มาก เมื่อได้ดูมาแล้วก็มิใช่ว่าจะรับมาทั้งดุ้น ได้มาคิดดัดแปลงให้เหมาะสมแก่สภาพของประเทศไทยและนักศึกษาไทย อุปกรณ์ที่ต้องการแบ่งได้เป็นสองส่วนคือ Sound Library และ T.V.”

 

sound-03

ในการจัดสร้างห้องสมุดเสียง (Sound Library) ได้มีการตกลงลงนามในสัญญาว่าจ้างบริษัทฟิลิปส์ให้เป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด จนสามารถเปิดใช้งานได้เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2513 พร้อมกับการเปิดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นับว่าเป็นห้องสมุดเสียงแห่งแรกของประเทศไทย

Read More

ความทรงจำศิษย์ทับแก้วกับหม่อมหลวงปิ่นฯ

วันสำคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 12 ตุลาคม ซึ่งในพุทธศักราช 2486 เป็นวันที่โรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยศิลปากร” แล้ว วันที่ 15 กันยายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้าย  วันเกิดของศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี (Silpa Bhirasri)

ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น”บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย” เป็นอีกหนึ่งวันที่บรรดาศิลป์ศิษย์ต่างตั้งตารอการกลับมาเยือนถิ่นศึกษาหน้าพระลานที่ที่อาจารย์ฝรั่งปลูกหน่องามไว้บนแผ่นดินสยาม อันเป็นแผ่นดินที่ท่านรักดุจดังบ้านเกิดเมืองนอนของท่านเอง

Read More