Tag: วิทยาลัยทับแก้ว

ความทรงจำศิษย์ทับแก้วกับหม่อมหลวงปิ่นฯ

วันสำคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 12 ตุลาคม ซึ่งในพุทธศักราช 2486 เป็นวันที่โรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยศิลปากร” แล้ว วันที่ 15 กันยายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้าย  วันเกิดของศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี (Silpa Bhirasri)

ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น”บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย” เป็นอีกหนึ่งวันที่บรรดาศิลป์ศิษย์ต่างตั้งตารอการกลับมาเยือนถิ่นศึกษาหน้าพระลานที่ที่อาจารย์ฝรั่งปลูกหน่องามไว้บนแผ่นดินสยาม อันเป็นแผ่นดินที่ท่านรักดุจดังบ้านเกิดเมืองนอนของท่านเอง

Read More