Tag: วารสาร

พลังบวก: บริการวารสาร

การให้บริการวารสารของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 ชั้นปิด (Closed shelf) และรูปแบบที่ 2 ชั้นเปิด (Open shelf) โดยการบริการแบบชั้นปิด (Closed shelf) ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้หยิบตัวเล่มได้เอง ส่วนการบริการแบบชั้นเปิด (Open shelf) ผู้ใช้สามารถหยิบตัวเล่มวารสารได้เองที่ชั้นวารสาร

Read More

แนะนำ นิตยสาร Logistics Thailand

Logistics Thailand เป็นนิตยสารด้านการให้บริการโลจิสติกส์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งบริการคลังสินค้า ซัพพลายเชน การขนส่งสินค้าแบบต่อเนื่องหลายรูปแบบ

 หอสมุดฯ มีให้บริการ ฉบับแรกปีที่ 21  ฉบับที่ 242 เดือนตุลาคม 2565

รหัสวารสาร: ล924

กำหนดออก: รายเดือน

ISSN: 1685-5175

Read More

ปัญหาในการจัดหาวารสารภาษาไทย

วารสาร (Periodicals) หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่กำหนดออกอย่างสม่ำเสมอ และออกต่อเนื่องโดยไม่มีกำหนดหยุดพิมพ์  แต่ละฉบับ มีวัน เดือน ปี กำกับ หรือมีเลขฉบับต่อเนื่องกันไป การที่วารสารมีกำหนดออกอย่างต่อเนื่องทำให้วารสารเป็นส่ิงสำคัญที่มีคุณค่าทางสารนิเทศ และทางการวิจัย เนื่องจากสามารถที่จะเสนอความก้าวหน้า และการพัฒนาของศาสตร์ต่าง ๆ อย่างทันต่อเหตุการณ์ สามารถช่วยตอบปัญหาต่าง ๆได้อย่างกว้างขวาง ข้อมูลที่ได้จากวารสารถือได้ว่ามีคุณค่าในการอ้างอิง เพราะมีข้อมูลจำนวนมากที่ปรากฏอยู่ในวารสาร แต่ไม่ปรากฏในหนังสือ วารสารจึงเป็นทรัพยากรสารนิเทศที่มีคุณค่าในด้านการศึกษา การสอน การค้นคว้า และวิจัย ดังนั้นการจัดหาวารสาร และการเก็บรักษาไว้ในห้องสมุดเพื่อให้บริการแก่ผู้ผู้ใช้จึงเป็นสิ่งสำคัญ

Read More

#SUArticle

SUArticle เป็นการเผยแพร่บทความจากวารสารที่เป็นผลงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารของมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือวารสารของมหาวิทยาลัยอื่น ๆ กิจกรรมนี้มีการประชาสัมพันธ์ในครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน 2564 และต่อมาได้มีการกำหนดให้เผยแพร่ทุกวันศุกร์ ทาง Facebook Fanpage: หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  ซึ่งมีวิธีการดำเนินการ ดังนี้

Read More

การบอกรับวารสารภาษาไทย

วารสาร (Periodical) หมายถึง สิ่งพิมพ์ ที่กำหนดออกอย่างอย่างสม่ำเสมอ  วารสารเป็นสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ที่มีกำหนดออกรายแน่นอน

โดยไม่มีกำหนดหยุดพิมพ์ แต่ละฉบับมีวัน เดือน ปี กำกับ หรือมีเลขประจำฉบับ ต่อเนื่องกันไป การที่วารสารมีกำหนดออกอย่างต่อเนื่อง ทำให้วารสารมีความสำคัญที่มีคุณค่าทางสารนิเทศ และทางการวิจัย เนื่องจากสามารถที่จะเสนอความก้าวหน้าและพัฒนาของศาสตร์ต่าง ๆ อย่างทันต่อเหตุการณ์ สามารถช่วยตอบปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ข้อมูลที่ได้จากวารสารถือว่ามีคุณค่าในการอ้างอิง เพราะมีข้อมูลจำนวนมากที่ปรากฏในวารสาร  แต่ไม่ปรากฏในหนังสือเนื้อหาในตัวเล่มวารสาร บางเรื่องไม่มีในหนังสือทำให้วารสารมีความสำคัญ

Read More

Thai-Journal Impact Factors คืออะไร

วารสารวิชาการที่ได้มาตรฐาน สำหรับการตีพิมพ์งานวิจัย สามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูล TCI

(ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) และการหาค่า Thai-Journal Impact Factors  ของวารสารวิชาการไทยด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากฐานข้อมูล TCI

 

Impact Factors หมายถึง ความถี่ที่บทความวารสารนั้น จะได้รับการอ้างอิง หรือถูกนำไปใช้ในแต่ละปี

 

Read More

วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่ในฐานข้อมูล TCI

ฐานข้อมูล TCI เป็นฐานข้อมูลที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) หรือ TCI พัฒนาขึ้นเพื่อการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ รวมถึงข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย และมีการคำนวณและรายงานค่า Journal Impact Factors ของวารสารวิชาการไทยทีมีอยู่ในฐานข้อมูล TCI

 

ค่า Impact Factor หมายถึง ความถี่หรือ จำนวนครั้งโดยเฉลี่ย ที่บทความของวารสารได้รับการ อ้างอิง หรือถูกนำไปใช้ ค่า Impact Factor (คำนวณ จากบทความที่ตีพิมพ์ไปแล้วในระยะ 2 ปี หรือ 5 ปี)

Read More

สำรวจการใช้วารสารภาษาไทย

งานบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ได้สำรวจการใช้วารสารภาษาไทยทั้งวารสารวิชาการและบันเทิงในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561- เดือนตุลาคม 2562 เพื่อจัดเก็บสถิติการหยิบใช้ตัวเล่มวารสารภาษาไทยของผู้ใช้บริการในแต่ละเดือน และได้สรุปผลการสำรวจการใช้วารสาร โดยเรียงรายชื่อวารสารที่ผู้ใช้บริการใช้จากมากไปหาน้อยตามลำดับ ดังนี้

 

–  วารสารวิชาการภาษาไทยฉบับปัจจุบัน 10 ลำดับ จากวารสารที่มีการหยิบใช้ทั้งหมด 115 รายชื่อ

 

 

 

 

 

 

Read More