Author: Kanchana Kunjeakpong

วารสารชีวจิต

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เป็นสมาชิกวารสารชีวจิต กำหนดออก รายปักษ์  จัดพิมพ์ปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่  16 ตุลาคม 2541

หอสมุดฯมีให้บริการตั้งแต่ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1- ปีปัจจุบัน

ผู้จัดพิมพ์ วารสารชีวจิต : บริษัท อมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด

เนื้อหาว่าด้วยเรื่องของสุขภาพ  และสาระความรู้ที่ทันสมัย  มีคอลัมภ์หลากหลายผู้อ่านสามารถเลือกอ่าน และนำประโยชน์จากวารสารมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข โดยเฉพาะขณะนี้มีการเกิดโรคระบาดจึงจำเป็นต้องหาความรู้จากสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อหาวิธีการป้องกันรักษาโรค ไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย

Read More

การวางแผนการจัดหาวารสารภาษาไทย

งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ได้แก่หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และฐานข้อมูล

วารสาร (Serials) หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง อาจมีกำหนดออกแน่นอน และไม่แน่นอนโดยมีการระบุหมายเลขหรือลำดับ วัน เดือน  ปี ในแต่ละฉบับ มีการกำหนดออกเช่น รายวัน (Daily) รายปักษ์ (Semi-monthly) , รายสัปดาห์ (weekly), รายเดือน (monthly), รายสองเดือน (bimonthly), รายไตรมาส (quarterly), รายครึ่งปี (Semi-annual)

Read More

การเดินทางในชีวิต และพบเจอ Covid-19

เมื่อทราบว่าพี่ชายป่วยไม่รีรอที่จะไปเยี่ยมถามหาสารทุกข์สุข ทั้งๆ ที่ ก็ถูกห้ามว่าไม่ให้เดินทางเนื่องจาก โรคยังระบาดอยุ่ ข้าพเจ้าได้ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน ให้ช่วยพาไปซื้อตั๋ว เพื่อไปจังหวัดเชียงใหม่ พี่ชายเป็นเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์ เกิดแรงบันดาลใจจากทำเกษตรอินทรีย์เพื่อดูแลสุขภาพตัวเอง จากอาการป่วย Stoke

การทำเกษตรอินทรีย์ พี่ชายได้อพยพครอบครัวไปอยู่ที่ บ้านโห้ง สันกำแพง เชียงใหม่ บนพื้นที่ 1.30 ไร่ สถานที่ตั้ง เลขที่ 183/1 หมู่ 2 บ้านโห้ง ต.ออนใต้  อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

Read More

การปลูกผักอินทรีย์

การปลูกผักอินทรืย์ เป้าหมายเพื่อ การพึ่งพาตนเอง ผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ในการปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารเคมีไว้บริโภคเองในครัวเรือน  เพื่อลดรายจ่ายค่าอาหารในภาวะที่ข้าวปลาอาหารมีราคาแพงขึ้น เนื่องจากวิกฤตราคาน้ำมันและการเงินเฟ้อ เพื่อลดปริมาณขยะ จากการนำเศษอาหาร และเศษพืชภายในบ้านเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับปลูกพืชผัก สิ่งสำคัญในการปลูกผัก คือ ความสุขของตัวเราเอง และประหยัดค่าใช้จ่าย และดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ตามพื้นที่ใช้สอยที่มี นอกจากนี้ ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

วัสดุอุปกรณ์

1.กระถางพลาสติก ขนาด 8 นิ้ว

2.ส่วนผสมของดินปลูกผัก ได้แก่ดิน ปุ๋ยหมัก ขี้วัว แกลบดิน แกลบเผา เศษใบไม้

Read More

การฟังพระคัมภีร์ปัฏฐานในงานสวดพระอภิธรรม

วันนี้ (วันอังคารที ๒๖ กค. ๖๕) ข้าพเจ้าไปฟังสวดพระอภิธรรมในงานศพของผู้ที่เคารพอย่างสูง มีการสวดพระอภิธรรมเวลา ๑๘.๓๐ น. นอกจากพระท่านจะสวดให้กับคนที่ไปร่วมงานฟังแล้ว ผู้ฟังก็จะได้รับบุญในส่วนของการรักษาศีล นอกเหนือจากการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายแล้ว การตั้งใจฟังก็ถือเป็นบุญ ข้าพเจ้าขอยกบทสวดในงานศพ ในหัวข้อ “พระคัมภีร์ปัฏฐาน”

พระคัมภีร์ปัฏฐาน เป็นคัมภีร์ที่ ๗ ในบรรดาพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ คือ ธัมมสังคณี วิภังคปกรณ์ ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมกปกรณ์ และมหาปัฏฐาน

Read More

วารสารเคหการเกษตรยกเลิกการจัดพิมพ์

วารสารเคหการเกษตร-เพื่อเกษตรกร

ภายใต้ สโลแกน ” เคหการเกษตร ร่วมพัฒนาวงการเกษตร มาตั้งแต่ ปี 2519″

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีให้บริการ ฉบับที่ 4 (2520) ถึง ปีที่ 45 ฉบับที่ 1-12 (2564)

ปัจจุบันวารสารเคหการเกษตรยังคงมีรูปแบบ  Online เพื่อให้ผู้ที่สนใจในสาขาเกษตรได้ติดตามความก้าวหน้า และความรู้ทางด้านการเกษตร และนวัตกรรมทางเกษตร

หอสมุดมีให้บริการที่ ชั้น 3 อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
Read More

ปัญหาในการจัดหาวารสารภาษาไทย

วารสาร (Periodicals) หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่กำหนดออกอย่างสม่ำเสมอ และออกต่อเนื่องโดยไม่มีกำหนดหยุดพิมพ์  แต่ละฉบับ มีวัน เดือน ปี กำกับ หรือมีเลขฉบับต่อเนื่องกันไป การที่วารสารมีกำหนดออกอย่างต่อเนื่องทำให้วารสารเป็นส่ิงสำคัญที่มีคุณค่าทางสารนิเทศ และทางการวิจัย เนื่องจากสามารถที่จะเสนอความก้าวหน้า และการพัฒนาของศาสตร์ต่าง ๆ อย่างทันต่อเหตุการณ์ สามารถช่วยตอบปัญหาต่าง ๆได้อย่างกว้างขวาง ข้อมูลที่ได้จากวารสารถือได้ว่ามีคุณค่าในการอ้างอิง เพราะมีข้อมูลจำนวนมากที่ปรากฏอยู่ในวารสาร แต่ไม่ปรากฏในหนังสือ วารสารจึงเป็นทรัพยากรสารนิเทศที่มีคุณค่าในด้านการศึกษา การสอน การค้นคว้า และวิจัย ดังนั้นการจัดหาวารสาร และการเก็บรักษาไว้ในห้องสมุดเพื่อให้บริการแก่ผู้ผู้ใช้จึงเป็นสิ่งสำคัญ

Read More

ปลูกผักเพราะรักเพื่อน

เหตุผลที่ปลูกผัก คือ เพื่อน ๆ ที่หอสมุดฯ มีจิตใจดี ชอบนำของกิน   เข่น ขนม ข้าวปลาอาหาร ผลไม้ จากสวน ของใช้ นานา ชนิด มาแบ่งปัน เสมอ ๆ ช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

ผัก พืชที่ใช้เป็นอาหาร

Read More

บอกบุญทอดกฐินตามกาล

มีเพื่อนกัลยาณธรรมแจ้งว่าพระอุโบสถ วัดโนนพิมาน อ.คง จ. นครราชสีมา ยังสร้างไม่เสร็จ  โดยเพื่อนต้องทำตามคำบอกเล่าของปู่ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส ต้องการให้ลูกหลานสร้างพระอุโบสถภายในหมู่บ้าน บอกบุญท่านผู้ใจบุญและสาธุชนคนใจดีทั้งหลาย  โดยที่ไม่แจกซองกฐิน เนื่องจากไม่อยากรบกวนใคร ได้แต่บอกบุญด้วยวาจา ใครเขามีจิตศรัทธาก็มาช่วยเอง และข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือโลกทางวรรณคดี และโรคาพยาธิ  ให้ความรู้เรื่องกฐิน ดังนี้

“ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ไปจนถึงวันขึ้น  ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒  รวม ๑ เดือน หลังออกพรรษา จะอยู่ในระหว่างเทศกาลทอดกฐิน เหตุที่ต้องมีการทอดกฐินในตอนออกพรรษา ก็เพราะถือกันว่านักบวชในพรรษาก่อนจะลาสิกขาต้องอยู่รับกฐินเสียก่อนมิฉะนั้นจะได้บุญน้อย”

Read More

ฟัง…..สวดในงานบำเพ็ญกุศลศพ

มีเพื่อนที่หอพักสอบถามว่า ทำไมต้องฟังสวดพระอภิธรรม  เผอิญได้ฟังธรรม พอดี เลยบอกว่า ก็ได้สมาทานศีล และฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา  ถ้าตั้งใจฟังสวดพระอภิธรรม ถึงแม้จะฟังไม่รู้เรื่อง ก็ฟังเอากุศล ได้บุญมาก เคยได้ยินได้ฟังพระอาจารย์

ผู้แสดงธรรม พระครูธีรธรรมาภรณ์

หอสมุดวัดเครือวัลย์วรวิหาร

แสดงธรรมแก่ผู้ปฏิบัติธรรม ดังนี้

ฟังพระสวด …ฟังสวดให้เป็น…

๑. สวดพระอภิธรรม…ทำไม? ทำไม…ต้องสวด?

เหตุที่ต้องสวดบทพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ในงานบำเพ็ญกุศลศพ ท่านผู้รู้ได้วินิจฉัยไว้ ดังนี้

Read More