Author: Kanchana Kunjeakpong

ผัก เป็นยา รักษา ชีวิต

พื้นที่หลังหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีที่สำหรับปลูกต้นไม้ ใบหญ้า สืบเนื่องมาจากแต่เดิมเป็นที่เต็มไปด้วยหญ้ารก ในกลุ่มพวกเราพี่ๆ น้องๆ เห็นว่าสมควรถอนหญ้าแล้วนำพืขผักสวนครัวมาปลูกกัน ตอนนี้ก็มีต้นไม้หลายชนิดขึ้นอยู่เต็มโดยเฉพาะผักตำลึง มีให้เก็บตลอดเวลา น้องหนิง ผู้อารี และผู้มีจิตเมตตา นำเมล็ดพันธุ์ สายพันธุ์ ต้นกล้า ต้นไม้ หลากหลายสายพันธุ์จากสวนมาปลูกในพื้นที่ดังกล่าว ทำให้ปัจจุบันนี้มีทั้งพืชผัก สวนครัว สวนสมุนไพร ต้นไม้นานาชนิด ไม่รกร้างอีกต่อไป

พื้นที่ที่ใช้ในการปลูกผัก แบ่งเป็น

ประเภทผักสวนครัว

1.โหระพา

2.กะเพรา

Read More

เตรียมไปจัดซื้อหนังสือที่งานมหกรรมฯ ช่วง ตุลาคม 2566

กิจกรรมหนึ่งของงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ คือการจัดหาหนังสือเข้าหอสมุดที่ต้องชวนพลคนรักหนังสือในงานจัดการฯและผองเพื่อน พร้อมพี่ใหญ่ ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบความถุกต้องของใบเสร็จรับเงิน ชักชวนกันไปคัดเลือกหนังสือที่งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 28 (Book Expo Thailand 2023)  จัดโดย สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (The Publishers and Booksellers Association of Thailand) ในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-23 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมการประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น LG ฮอลล์ 5-7

Read More

การดูแลผู้สูงอายุ

วัฒนธรรมการให้ความนับถือดูแลเอาใจใส่ผู้สูงวัยของครอบครัวไทยยังคงสืบสาน สืบทอดกันจนถึงทุกวันนี้ ทำให้ลูกหลานได้เตรียมความพร้อมดีกว่าการประมาท  รักตัวเองให้มากๆ โดยการทำความรู้จัก และเข้าใจในสุขภาพร่างกายของตัวเราเองเตรียมพร้อมเพื่อดูแล และรักษา “ร่มโพธิ์ร่มไทรของบ้าน” ให้มีความสุข

ผู้สูงอายุ

ความหมายของผู้สูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ได้ให้ความหมายไว้คือ บุคคลที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ความแก่ ย่อมเป็นธรรมดาของทุกชีวิต และแม้ว่าร่างกายของเราในวัยสูงอายุจะเปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมมากกว่าการเติบโตก็ตาม แต่ก็พบว่าร่างกายแต่ละคนมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่เท่ากัน ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่าง สิ่งสำคัญนั้นคือ พฤติกรรมของเราในการดูแลสุขภาพอย่างไรนั่นเอง

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปได้แก่

Read More

อภิธรรมนำทางชีวิต

พระอภิธรรมปิฏก

ปฐมเหตุ การเกิดขึ้นของพระอภิธรรม พรรษาที่ ๗ พระพุทธองค์ทรงแสดงพระอภิธรรมปิฏกบนสวรรค์ดาวดึงส์โปรดพุทธมารดา

ในสัปดาห์ที่ ๘  หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้ว พระองค์ทรงพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับพระอภิธรรมซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับปรมัตถธรรม (จิต เจตสิก รูป นิพพาน)   อันเป็นแก่นของธรรมะใน พระพุทธศาสนาอยู่ตอลด ๗ วัน ในขณะที่ทรงพิจาณาเรื่องของเหตุ เรื่องของปัจจัยในปรมัตถธรรมอันเป็นที่มาของคัมภีร์มหาปัฏฐานอยู่นั้นก็ปรากฏฉัพพรรณรังสี (รัศมี ๖ ประการ) มีสีเขียว สีเหลือง สีแดง สีเทา สีเงิน และสีเลื่อมพรายเหมือนแก้วผลึก แผ่ออกมาจากพระวรกายอย่างน่าอัศจรรย์

Read More

สมุนไพรในพระไตรปิฏก

สมุนไพรในพระไตรปิฏก เป็นงานเขียนของ ดร.อุษา กลิ่นหอม นักชีวิทยาที่เชื่อมั่นและสนใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นด้านสุขภาพซึ่งได้แจกแจงพืชที่พบจำนวน  321 ชนิด

ข้าพเจ้ามีความสนใจใคร่ศึกษาในการคัดเลือกพืชสมุนไพรที่มีอยู่และพบเห็น เพื่อนำมาปลูกและนำมาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรค และเพื่อสุขภาพที่ดี ไม่ต้องพึ่งพาหมอ และสนใจพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

รายชื่อพืชในพระไตรปิฏก

Read More

การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของคณะวิชา/ภาควิชา

ฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 2 งาน ได้แก่

  1. งานบริการสารสนเทศ   2. งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  มีบุคลากร รวมทั้งหมด 8 ท่าน มีภารกิจ ดังนี้  จัดหาหนังสือ วารสารหนังสือพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนทรัพยการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุการศึกษา  วิเคราะห์และทำรายการหนังสือ งานสร้าง/ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ งานหนังสือบริจาค และงานบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศ

Read More

หนังสือที่มีผู้เสนอซื้อไม่มีขาย

ในงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ หน้าที่ของข้าพเจ้า คือ จัดหาทรัพยากรห้องสมุดและวัสดุการศึกษาให้แก่อาจารย์ และนักศึกษา เพื่อประกอบการสอนวิชาต่าง ๆ ส่วนนักศึกษามีสิทธิ์เสนอซื้อหนังสือได้เช่นเดียวกัน โดยเสนอซื้อผ่าน website หอสมุดฯ  http://www.snc.lib.su.ac.th/libsnc/ หัวข้อ Suggest & Purchase หรือ Scan QR

ผู้ใช้กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่เสนอซื้อ  เมื่อบรรณารักษ์จัดหา ได้รับ Request จะดำเนินการตรวจสอบ กับฐานข้อมูล Catalog และ eBook เพื่อพิจารณาจัดซื้อ และแจ้งไปยังผู้จัดจำหน่ายเพื่อขอใบเสนอราคา

Read More