Tag: การเขียนบรรณานุกรม

การใส่เลขหน้าในการอ้างอิงนามปี

วันหนึ่ง…ได้รับคำถามส่งต่อจากน้องแอน ให้ตอบข้อสงสัยของผู้ใช้บริการให้ที ข้อความว่า

สวัสดีค่ะ ขอสอบถามเกี่ยวกับการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาวิทยานิพนธ์ค่ะ ปัจจุบัน การอ้างอิง apa 7 ไม่ต้องใส่เลขหน้าแล้วใช่มั้ยคะ เช่น เมื่อก่อน apa 6 ใช้ (พรชัย เตชะ, 2564, น. 15-20) พอเป็น apa 7 ก็เหลือแค่ (พรชัย เตชะ, 2564)

Read More

การเขียนบรรณานุกรมง่าย ๆ จากฐานข้อมูลออนไลน์

รูปแบบในการเขียนบรรณานุกรม เป็นปัญหาต้น ๆ ของการทำรายงาน งานวิจัย ไม่ว่าระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา และแม้ว่าในระดับบัณฑิตศึกษามีข้อกำหนดให้ใช้ระบบ iThesis และโปรแกรม EndNote ในการสร้างรายการบรรณานุกรม แต่บางครั้ง เมื่อนักศึกษาทำรายงานย่อย ๆ ที่ไม่ได้ต้องการสร้าง library ไว้ และมีการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ ก็สามารถเขียนบรรณานุกรมได้ง่าย ๆ โดยใช้เครื่องของแต่ละฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลของ EBSCO Host เมื่อสืบค้นเรื่องที่ต้องการแล้ว คลิกเรื่องที่ต้องการ จะปรากฏหน้า Detailed Record ที่มี tools bar อยู่ทางด้านขวาของภาพ

Read More

การเขียนบรรณานุกรม

จากการปฏิบัติงานตอบคำถามและให้บริการ เรื่องหนึ่งที่ให้บริการบ่อยคือ การให้บริการด้านบรรณานุกรม ซึ่งในสมัยก่อนถ้าเป็นนักศึกษาไม่ว่าระดับปริญญาตรี หรือโท/เอก เราก็จะยึดเอาตามรูปแบบที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้ แต่ถ้าเป็นอาจารย์ก็จะต้องซักถามก่อนว่า อาจารย์ใช้รูปแบบของสถาบันใด ของวารสารใดเป็นหลักหรือไม่

แต่ในปัจจุบัน เนื่องจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต้องทำงานวิจัยบนระบบ iThesis ซึ่งให้ทำการอ้างอิงด้วยโปรแกรม EndNote  บัณฑิตวิทยาลัยจึงไม่ตรวจรูปแบบบรรณานุกรมอีกต่อไป แล้วทีนี้เมื่อผู้ใช้บริการถามเรา เราจะยึดรูปแบบอะไร…เราเอาผู้ใช้บริการเป็นหลักนะคะ

  • ถ้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ไม่ได้ถูกกำหนดให้ใช้โปรแกรม EndNote ในการทำรายการอ้างอิง สามารถใช้รูปแบบของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ และบอกให้นักศึกษาทราบด้วยว่ารูปแบบที่ใช้เป็นองบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
Read More