Tag: บริการยืมระหว่างห้องสมุด

บริการยืมระหว่างห้องสมุด

เป็นบริการที่ห้องสมุดฯแห่งหนึ่ง ต้องการขอยืมต้นฉบับจริงหรือขอถ่ายสำเนาเอกสารวัสดุสารสนเทศ เพื่อการศึกษา ที่ไม่มีในห้องสมุดฯของตน มาให้บริการตามความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยปฏิบัติตามระเบียบการยืม ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างห้องสมุดผู้ให้ยืม และห้องสมุดผู้ขอยืม

ในหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  มีให้บริการ ดังนี้

1.บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  เป็นบริการยืมหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆที่ไม่มีในหอสมุดของตนเอง ผู้ใช้บริการสามารถไปยืมด้วยตนเองหรือให้หอสมุดดำเนินการยืม-คืน แทนให้ได้

2.บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดร่วมกัน(PULINET) เป็นบริการยืมหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคฯ จำนวน 20 สถาบัน โดยผู้ใช้บริการจะต้องสมัครขอทำบัตรสมาชิก(PULINET) และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือประกาศของข่ายงานห้องสมุดสมาชิกแต่ละแห่งอย่างเคร่งครัด

Read More

ห้องสมุดเครือข่าย ระหว่าง มศก. กับ ศมส.

ห้องสมุดเครือข่าย หมายถึง ห้องสมุดเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดด้านการแบ่งปันทรัพยากรสารสนเทศและการบริการ ระหว่าง สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) กับ ห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (ศมส.)

ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องสมุดเครือข่ายฯ

1.สมาชิกของสำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้แก่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร และ บุคลากรในมหาวิทยาลัย เช่น ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว

Read More

ยืมระหว่างห้องสมุด (ต่างสถาบัน) ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส Covid-19  เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของทางมหาวิทยาลัย/ศิลปากร/จังหวัดฯ/ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ส่งผลให้ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกวิทยาเขต มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100 % รวมถึงบุคลากรมีการปฏิบัติงานแบบ Work from Home  จากการให้บริการตอบคำถามในแต่ละวันในช่องทางต่าง ๆ มักจะพบคำถามว่า ในช่วงนี้หากต้องการยืมระหว่างห้องสมุด (ต่างสถาบัน) ได้หรือไม่ อย่างไร

Read More