Tag: ชำนาญการ

ตำแหน่งที่ต้องพยายาม

วันที่ 3 ก.ย. 2562 ได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอกำหนดระดับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จัดโดย กองทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถานที่ ห้องประชุม อาคาร 36 ปี คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วิทยากรบรรยาย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร และคุณอัปสร กิจเจริญค้า บรรยายเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอกำหนดระดับตำแหน่งเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ดังนี้

Read More

เมื่อต้องไปให้สูงขึ้น

วันนี้ 3 กันยายน 2562 เวลาเก้าโมงเช้าถึงเที่ยง มหาวิทยาลัยฯ จัดให้มีการบรรยายเรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอกำหนดระดับตำแหน่ง เพื่อให้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน” ชื่่อเรื่องยาวหน่อยแต่มีประโยชน์กับทุกคนมาก ดิฉันไปฟังด้วยและน่าจะเป็นครั้งแรกที่ไปฟังเรื่องแบบนี้ การไปฟังนอกจากจะมีประโยชน์กับตัวเองแล้ว สิ่งที่ตั้งใจลำดับแรกคือไปฟังเพราะต้องมีหน้าที่ดูแลน้องๆ และผลักดันให้พวกเขาไปให้ได้ ถึงจะไม่ได้แต่ถือว่าตั้งใจทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว สำหรับเอกสารฉบับเต็มหาอ่านได้จากตัวแทนทุกฝ่าย/งานที่ไปเข้ากิจกรรมนี้ และดิฉันขอสรุปบางส่วนแบบคร่าวๆว่่าตำแหน่งที่สูงขึ้น ต้องมีการประเมินค่างาน กำหนดจำนวน และเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งภาระจะอยู่ที่หัวหน้าหน่วยงาน งานบุคคลในทุกระดับ ตัวของผู้ครองตำแหน่งนั้นๆ ต้องเรียนรู้และวางแผนชีวิตของตนอย่างมุ่งมั่นและจริงจัง

Read More