เรียนรู้แบบบูรณาการ ICE Program

วันหนึ่งได้รับแบบสอบถามของโรงเรียนหลานเรื่อง ICE Programว่าโปรแกรมนี้ดีหรือไม่ มีประโยชน์อะไร ฯลฯ ผู้ปกครองเห็นด้วยหรือไม่กับการเรียนภาษา ICE ก็เลยงง ได้ไปถามกับคุณครูว่ามันคือโปรแกรมอะไร ยังไง จะตอบแบบสอบถามให้ไม่ได้ ครูก็ลยชี้แจงให้ฟังว่า เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกับ พ่อแม่ ผู้ปกครอง คุณครูกับนักเรียนอย่างมีความสุข ได้ปฏิบัติจริง ได้ใช้จริง ให้นักเรียนได้เรียนรู้แบบองค์รวม นักเรียนได้แสดงความรู้โดยใช้ ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ เป็นเครื่องมือสื่อสาร ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน เพื่อสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่สำคัญสำหรับคนในศตวรรษที่ 21 อาทิ เช่น การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา ทักษะทางเทคโนโลยี ทักษะการนำเสนอ ทักษาการทำงาน ทักษะทางสังคม เช่นการทำงานร่วมกับผู้อื่น การพัฒนาความเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี  ตัวอย่าง เช่น เรียนเรื่องผลไม้นักเรียนก็จะุต้องนำผลไม้คนละอย่างไป ก็จะบูรณาการสอนภาษา ICE  คือ ให้นักเรียนได้รู้จักกับผลไม้จริงๆ และควบคู่กับวิชาสอน เป็นภาษาจัน ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย จะมีครูทั้ง 3 ภาษา สอนและอธิบายให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประการณ์จริงๆ


ที่มา : โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ เทศบาลนครนครปฐม