Tag: ศิษย์เก่า

เรื่องเล่าดีๆ จากพี่สู่น้อง

บล๊อคนี้มีเรื่องเล่าและเรื่องราวดีๆ มาเล่าสู่กันฟัง เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม ผู้เขียนซึ่งทำงานเป็นบรรณารักษ์ ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ได้รับการติดต่อจากท่านอาจารย์จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ (คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) ว่า มีศิษย์เก่าท่านหนึ่งคือ คุณพรรณพิมล คชะสุต หรือพี่ต้อยติ่ง ของน้องๆ ชาวอักษรฯ ศิลปากร ประสงค์จะบริจาคหนังสือนวนิยายของคุณ กฤษณา อโศกสินให้กับหอสมุดฯ (ในที่นี่ขอเรียกคุณพรรณพิมล คชะสุต ว่า “พี่ต้อยติ่ง”นะคะ เนื่องจากตัวผู้เขียนเองก็เป็นศิษย์เก่าอักษรฯ ศิลปากร รุ่นที่ 20 และถือได้ว่าเป็นศิษย์รุ่นน้องด้วยก็ได้) ซึ่งหนังสือดังกล่าวเป็นหนังสือที่มีคุณค่าที่พี่ต้อยติ่ง ได้เก็บสะสมมานานนับหลายสิบปีและเก็บรักษาเป็นอย่างดี โดยคุณกฤษณา อโศกสิน ที่ได้มอบให้ด้วยความรักและผูกพันกันมานานกับพี่ต้อยติ่งพร้อมกับลายเซ็นต์ เป็นจำนวน 88 เล่ม เนื่องจากพี่ต้อยติ่งเห็นว่า ตัวพี่ต้อยติ่งเป็นศิษย์เก่าและเป็นศิษย์รุ่นแรกของคณะอักษรฯ ศิลปากร จึงได้เลือกที่จะบริจาคให้กับหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  ซึ่งเป็นหอสมุดฯ ที่ตั้งอยู่ในวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ที่เดียวกับคณะอักษรศาสตร์ จุดประสงค์ของพี่ต้อยติ่ง ก็เพื่อให้ศิษย์รุ่นน้องได้อ่านกัน

Read More