วิถีพุทธในหมู่บ้านห้วยต้ม@วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

ดิฉันได้มีโอกาสรู้จัก “วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม” จากกลุ่มกัลยาณมิตรบนภูกระดึงโดยบังเอิญ ในระหว่างทางเดินขึ้นภูกระดึง เพื่อน ๆ กลุ่มนี้ กำลังทำงานเกี่ยวกับการถ่ายทำสารคดี ซึ่งในวันนั้นพวกเขาได้มาถ่ายทำเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตลูกหาบ@ภูกระดึง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางกัน  โดยเพื่อนในกลุ่มดังกล่าวได้แนะนำว่า ชอบท่องเที่ยวสไตล์นี้ต้องไม่พลาด หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูน คือ บ้านห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นชุมชนชาวปกาเกอะญอ ทุกคนในชุมชนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก รับประทานมังสวิรัติ สามารถพักอาศัยกับชาวบ้านที่เปิดเป็นโฮมสเตย์ได้  

Read More

CIP for E-Book

เคยเขียนเรื่อง Cataloging in Publication หรือ CIP (http://www.snc.lib.su.ac.th/snclibblog/?p=53815) ไว้ว่างานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ หรือ ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาทรัพยากรห้องสมุดในอดีต ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีการให้บริการจัดทำข้อมูลการลงรายการบรรณานุกรมในสิ่งพิมพ์ หรือบริการ CIP แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรที่เขียนตำรา งานวิจัย หรือเอกสารประกอบการสอน ฯลฯ สามารถขอรับบริการจัดทำ CIP ได้จากหอสมุดฯ เพียงแค่กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มกรอกข้อมูลการขอข้อมูลบรรณานุกรม (CIP) / เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN)ได้ที่งานบริการสารนิเทศ

Read More

การวางแผนการจัดหาวารสารภาษาไทย

งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ได้แก่หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และฐานข้อมูล

วารสาร (Serials) หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง อาจมีกำหนดออกแน่นอน และไม่แน่นอนโดยมีการระบุหมายเลขหรือลำดับ วัน เดือน  ปี ในแต่ละฉบับ มีการกำหนดออกเช่น รายวัน (Daily) รายปักษ์ (Semi-monthly) , รายสัปดาห์ (weekly), รายเดือน (monthly), รายสองเดือน (bimonthly), รายไตรมาส (quarterly), รายครึ่งปี (Semi-annual)

Read More

Topic pages คืออะไร

ในการอ่านบทความวิจัย เราอาจพบคำศัพท์หรือคำสำคัญ ที่ไม่คุ้นเคยหรือต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม และถ้าต้องไปค้นหาข้อมูลอ่าน อาจทำให้การอ่านบทความไม่ต่อเนื่อง ถ้าจะเปรียบกับการอ่านเอกสารทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในระบบออนไลน์ก็เปรียบได้กับการทำเชิงอรรถขยายความ ที่มีเลขลำดับกำกับคำศัพท์หรือประโยคที่ผู้เขียนต้องการอธิบายเพิ่ม แล้วไปอธิบายในส่วนท้ายของหน้ากระดาษนั้น โดยไม่ขัดจังหวะกับเนื้อหาในบทความ

ฐานข้อมูล ScienceDirect ได้มีการเพิ่มอรรถประโยชน์ให้กับผู้อ่านบทความวิจัย โดยมีการทำ hyperlink เชื่อมโยงคำศัพท์หรือคำสำคัญในเนื้อหาของ fulltext ในฐานข้อมูล ScienceDirect (ScienceDirect Topics) ไปยังแหล่งทรัพยากรอื่น ๆ ที่อธิบายความหมาย หรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม

Read More

การเดินทางในชีวิต และพบเจอ Covid-19

เมื่อทราบว่าพี่ชายป่วยไม่รีรอที่จะไปเยี่ยมถามหาสารทุกข์สุข ทั้งๆ ที่ ก็ถูกห้ามว่าไม่ให้เดินทางเนื่องจาก โรคยังระบาดอยุ่ ข้าพเจ้าได้ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน ให้ช่วยพาไปซื้อตั๋ว เพื่อไปจังหวัดเชียงใหม่ พี่ชายเป็นเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์ เกิดแรงบันดาลใจจากทำเกษตรอินทรีย์เพื่อดูแลสุขภาพตัวเอง จากอาการป่วย Stoke

การทำเกษตรอินทรีย์ พี่ชายได้อพยพครอบครัวไปอยู่ที่ บ้านโห้ง สันกำแพง เชียงใหม่ บนพื้นที่ 1.30 ไร่ สถานที่ตั้ง เลขที่ 183/1 หมู่ 2 บ้านโห้ง ต.ออนใต้  อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

Read More

การปลูกผักอินทรีย์

การปลูกผักอินทรืย์ เป้าหมายเพื่อ การพึ่งพาตนเอง ผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ในการปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารเคมีไว้บริโภคเองในครัวเรือน  เพื่อลดรายจ่ายค่าอาหารในภาวะที่ข้าวปลาอาหารมีราคาแพงขึ้น เนื่องจากวิกฤตราคาน้ำมันและการเงินเฟ้อ เพื่อลดปริมาณขยะ จากการนำเศษอาหาร และเศษพืชภายในบ้านเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับปลูกพืชผัก สิ่งสำคัญในการปลูกผัก คือ ความสุขของตัวเราเอง และประหยัดค่าใช้จ่าย และดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ตามพื้นที่ใช้สอยที่มี นอกจากนี้ ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

วัสดุอุปกรณ์

1.กระถางพลาสติก ขนาด 8 นิ้ว

2.ส่วนผสมของดินปลูกผัก ได้แก่ดิน ปุ๋ยหมัก ขี้วัว แกลบดิน แกลบเผา เศษใบไม้

Read More

การฟังพระคัมภีร์ปัฏฐานในงานสวดพระอภิธรรม

วันนี้ (วันอังคารที ๒๖ กค. ๖๕) ข้าพเจ้าไปฟังสวดพระอภิธรรมในงานศพของผู้ที่เคารพอย่างสูง มีการสวดพระอภิธรรมเวลา ๑๘.๓๐ น. นอกจากพระท่านจะสวดให้กับคนที่ไปร่วมงานฟังแล้ว ผู้ฟังก็จะได้รับบุญในส่วนของการรักษาศีล นอกเหนือจากการทำบุญอุทิศให้กับผู้ตายแล้ว การตั้งใจฟังก็ถือเป็นบุญ ข้าพเจ้าขอยกบทสวดในงานศพ ในหัวข้อ “พระคัมภีร์ปัฏฐาน”

พระคัมภีร์ปัฏฐาน เป็นคัมภีร์ที่ ๗ ในบรรดาพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ คือ ธัมมสังคณี วิภังคปกรณ์ ธาตุกถา ปุคคลบัญญัติ กถาวัตถุ ยมกปกรณ์ และมหาปัฏฐาน

Read More