บางส่วนจาก Online Information & Education Conference 2019

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562  ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ Online Information & Education Conference 2019 หัวข้อ “The Changing Environment and Libraries role “ ห้องสมุดยุคใหม่ … แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ศตวรรษที่ 21 ” ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งการบรรยายทั้งหมด 8 เรื่อง 8 หัวข้อ ด้วยกัน สำหรับ Blog นี้ขอนำเรื่อง Top 10 Reasons Thai Students Do Not Use Their University Library (10 เหตุผลที่นักศึกษาไม่ใช้บริการห้องสมุด) ที่บรรยายโดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ มาสรุปให้ฟังกันค่ะ

Top 10 Reasons Thai Students Do Not Use Their University Library (10 เหตุผลที่นักศึกษาไม่ใช้บริการห้องสมุด) เป็นการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษา ในเหตุผลที่เข้าใช้และไม่เข้าใช้ห้องสมุดมาจัดอันดับ

อันดับที่ 1 คิดเป็น 60.70% คือ ค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตสะดวกกว่า

อันดับที่ 2 คิดเป็น 22.18% คือ ใช้เวลาค้นหานาน ระบบค้นหายุ่งยาก

อันดับที่ 3 คิดเป็น 18.29% คือ ไม่มีหนังสือที่น่าสนใจ หนังสือน้อย/ไม่หลากหลาย

อันดับที่ 4 คิดเป็น 10.12% คือ บรรยากาศสภาพแวดล้อมไม่น่านั่ง/แอร์ไม่เย็น ที่นั่งไม่เพียงพอ

อันดับที่ 5 คิดเป็น 6.23% คือ ห้องสมุดมีกฎระเบียบเยอะ

อันดับที่ 6 คิดเป็น 2.33% คือ มีบุคคลภายนอกเข้ามาส่งเสียงรบกวน

อันดับที่ 7 คิดเป็น 1.95% คือ คอมพิวเตอร์เก่า อินเทอร์เน็ตไม่เสถียร

อันดับที่ 8 คิดเป็น 1.56% คือ เปิด-ปิดเร็ว

อันดับที่ 9 คิดเป็น 1.56% คือ ไม่มีร้านคาเฟให้นั่งอ่านหนังสือและทานขนมได้

อันดับที่ 10 คิดเป็น 1.17% คือ หนังสือเก่า ชำรุดง่าย

แหล่งอ้างอิง : Top 10 Reasons Thai Students Do Not Use Their University Library โดย สุขุม เฉลยทรัพย์ ใน Online Information & Education Conference 2019 เรื่อง “The Changing Environment and Libraries role “ ห้องสมุดยุคใหม่ … แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ศตวรรษที่ 21″

นอกจากนี้ยังกล่าวถึง “ 10 เหตุผลที่จะทำให้นักศึกษาเข้ามาใช้บริการห้องสมุด” ได้แก่

อันดับที่ 1 คิดเป็น 35.15% คือ มีที่นั่งส่วนตัว เพิ่มพื้นที่ working space

อันดับที่ 2 คิดเป็น 33.47% คือ เปลี่ยนบรรยากาศให้น่าสนใจ เช่น คาเฟ ศูนย์การเรียนรู้

อันดับที่ 3 คิดเป็น 21.76% คือ มีหนังสือหลากหลาย ทันสมัย น่าสนใจ เหมาะกับวิชาที่เรียน

อันดับที่ 4 คิดเป็น 13.81% คือ ลดความเข้มงวดในกฎเกณฑ์ต่างๆ เช่น การแต่งกาย นำขนมและน้ำเข้ามาทานได้

อันดับที่ 5 คิดเป็น 10.04% คือ มีคอมพิวเตอร์/ IPad ที่ทันสมัย

อันดับที่ 6 คิดเป็น 6.28% คือ เชิญชวนให้อ่านหนังสือในห้องสมุด

อันดับที่ 7 คิดเป็น 4.18% คือ สอบถามความต้องการจากนักศึกษา

อันดับที่ 8 คิดเป็น 2.09% คือ มีวิชาที่ต้องสืบค้นจากห้องสมุด

อันดับที่ 9 คิดเป็น 1.67% คือ เข้มงวดกับนักศึกษาที่นั่งเล่นและส่งเสียงดัง

อันดับที่ 10 คิดเป็น 0.42% คือ ปรับปรุงระบบการค้นหาหนังสือให้ง่ายขึ้น

แหล่งอ้างอิง : Top 10 Reasons Thai Students Do Not Use Their University Library โดย สุขุม เฉลยทรัพย์ ใน Online Information & Education Conference 2019 เรื่อง “The Changing Environment and Libraries role “ ห้องสมุดยุคใหม่ … แหล่งเรียนรู้ออนไลน์ศตวรรษที่ 21″

เป็นอย่างไรบ้างค่ะ เหตผลต่างๆ ข้างต้น เหมือนหรือไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเคยสอบถามนักศึกษาของเราบ้างไหมค่ะ สิ่งต่อไปคือ การที่เราในฐานะผู้ปฏิบัติงานต้องมาคิดว่า เราจะหาอะไรมาสนับสนุนหรือส่งเสริมให้นักศึกษาที่ไม่เข้าใช้ห้องสมุด กลับมาเข้าใช้ห้องสมุด และนักศึกษาที่เข้าใช้อยู่ในปัจจุบัน ยังคงเข้าใช้ห้องสมุดต่อไป