การปรับกลุ่มคุณภาพวารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร และวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ปี 2565

วารสารวิชาการที่จัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร และมีชื่ออยู่ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)

มีทั้งหมด 13 ชื่อ เป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 ชื่อ  และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 10 ชื่อ ดูรายละเอียดได้ที่  http://www.snc.lib.su.ac.th/kmblog/?p=3382

จากการประกาศผลการประเมินการปรับกลุ่มคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 ครั้งที่ 3 (2565-2567)  เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565  มีวารสารของมหาวิทยาลัยศิลปากร ที่อยู่ในกลุ่มที่ 2 และขอปรับกลุ่มคุณภาพ จำนวน 3 ชื่อ แต่ผลการพิจารณาของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)  ตัดสินให้เป็นวารสารกลุ่มที่ 2 เหมือนเดิม คือ

  1. วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย  https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/ienj/about
  2. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร https://so02.tci-thaijo.org/index.php/suedujournal/about
  3. วารสารศิลป์ พีระศรี  https://so02.tci-thaijo.org/index.php/jfa/about

และจากการประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสารใหม่เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI  ประจำปี  2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มีวารสารของมหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI  เพิ่มอีก 1 ชื่อ คือ

The New Viridian Journal of Arts, Humanities and Social Sciences เป็นวารสารกลุ่มที่ 2

ผู้สนใจส่งผลงานตีพิมพ์ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://so01.tci-thaijo.org/index.php/The_New_Viridian/about

 

วารสาร The New Viridian Journal of Arts, Humanities and Social Sciences

วารสาร The New Viridian Journal of Arts, Humanities and Social Sciences เป็นวารสารราย 2 เดือน/ฉบับ (จำนวน 6 ฉบับ/ปี) ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม-มิถุนายน 2565)

เข้าไปอ่านฉบับเต็มได้ที่  https://so01.tci-thaijo.org/index.php/The_New_Viridian