วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่ในฐานข้อมูล TCI

ฐานข้อมูล TCI เป็นฐานข้อมูลที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre) หรือ TCI พัฒนาขึ้นเพื่อการสืบค้นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ รวมถึงข้อมูลการอ้างอิงของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไทย และมีการคำนวณและรายงานค่า Journal Impact Factors ของวารสารวิชาการไทยทีมีอยู่ในฐานข้อมูล TCI

 

ค่า Impact Factor หมายถึง ความถี่หรือ จำนวนครั้งโดยเฉลี่ย ที่บทความของวารสารได้รับการ อ้างอิง หรือถูกนำไปใช้ ค่า Impact Factor (คำนวณ จากบทความที่ตีพิมพ์ไปแล้วในระยะ 2 ปี หรือ 5 ปี)

 

การประเมินคุณภาพวารสารและบทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร ได้แก่ ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre ใช้ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการระดับชาติ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เป็นกลุ่มวารสารที่มีคุณภาพ ระดับดีที่สุด

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มวารสารที่มีคุณภาพระดับดี

กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มวารสารที่มีคุณภาพระดับพอใช้

 

พี่พร้อมจึงได้รวบรวมรายชื่อวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีอยู่ในฐานข้อมูล TCI จำนวน 13 รายชื่อ ซึ่งเป็นวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 รายชื่อ และวารสารทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 10 รายชื่อ โดยเรียงตามลำดับค่า Journal Impact Factors ดังนี้

 

วารสารที่จัดพิมพ์โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ลำดับ ชื่อวารสาร ISSN  Impact TCI วารสาร กำหนด ดูรายละเอียดข้อมูลวารสาร ได้ที่
Factors

ปี 2561

กลุ่มที่ ปรากฏ

ในฐาน

ออก

ฉบับ/ปี

1 Science, Engineering and Health Studies 2630-0087 0.069 1 TCI,  ACI

Scopus

3 https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=110
2 วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย 2408-2635 0.027 2 TCI 2 https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=258
3 ไทยไภษัชยนิพนธ์ 1686-9540 0.000 1 TCI,  ACI 2 https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=850
4 วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย 1906-8352 0.509 2 TCI 2 https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=647
5 วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 1686-3089 0.170 2 TCI 2 https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=657
6 วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 0857-5428 0.159 1 ACI 6 https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=416
7 วารสารศิลป์ พีระศรี 2392-5884 0.063 2 TCI 2 https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=648
8 ดำรงวิชาการ 1686-4395 0.030 1 TCI 2 https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=160
9 วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 0857-2038 0.026 1 TCI 2 https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=730
10 หน้าจั่ว : วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 0857-1457 0.022 none TCI 2 https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=829
 
11 วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 1906-8255 0.000 3 TCI 2 https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=313
12 หน้าจั่ว ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยรรมไทย 1686-1841 0.000 1 TCI, ACI 2 https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=830
13 Humanities, Arts and Social Sciences Studies  HASSS) 2586-8594 0.000 1 TCI, ACT

Scopus

3 https://tci-thailand.org/detail_journal.php?id_journal=46

 

ขอขอบคุณ หัวหน้างานบริการ และพี่พัชรี เวชการ ที่ช่วยแนะนำให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วยค่ะ