Tag: คืนหนังสือ

การรับคืนหนังสือจองออนไลน์

1. การรับคืนหนังสือจองทุกตรั้ง ให้หาใบจองทันที ถ้ายังไม่ได้หาใบจอง ให้จดชื่อ-สกุล เสียบไว้ที่ตัวเล่มก่อนทุกครั้ง แล้วหาใบจองตามทีหลัง

2. จัดเรียงหนังสือจองบนชั้นจอง ตามเลขหมู่ทุกเล่ม ทุกครั้ง

3. ถ้าพบใบจองรับต่างวิทยาเขต ให้นำหนังสือไปวางที่โต๊ะผู้ที่ดำเนินการจัดส่งต่างวิทยาเขต อย่านำไปวางเรียงบนชั้นจองเพราะจะทำให้หาตัวเล่มไม่พบและล่าช้าในการจัดส่งตัวเล่มไปให้ผู้ใช้บริการวิทยาเขตอื่นๆ

4. การรับคืนหนังสือจอง ที่หมดระยะเวลาการจองหรือหลุดจากระบบ ให้จดชื่อผู้จองและนำหนังสือมาทำการจองใหม่ในระบบ แล้วสแกนรับคืนอีกครั้ง เพื่อเปลี่ยนสถานภาพของหนังสือให้เป็น Ready for Pickup

5. การมาติดต่อขอรับหนังสือจอง ถ้าเป็นหนังสือจองต่างวิทยาเขตให้ผู้ใช้ลงชื่อและวันที่ในใบจองทุกครั้ง และนำใบจองใส่แฟ้มด้านหลังแฟ้มจองต่างวิทยาเขต ถ้าเป็นใบจองของสนามจันทร์นำมาจัดเก็บไว้ในกล่องด้านหลังเคาน์เตอร์

Read More

ข้อปฏิบัติการรับคืนหนังสือ

หนังสือที่ผู้ใช้ยืมไปจะมีวันกำหนดส่งคืนไม่เท่ากัน แล้วแต่สถานภาพแต่ละุบุคคล เช่น ปริญญาตรียืมได้ 10 วัน ปริญญาโท/เอกยืมได้ 15 วัน อาจารย์ยืมได้ตลอดภาคการศึกษา ดังนั้นจึงมีข้อปฏิบัติในการทำงานให้ตรงกันดังนี้

1. การรับคืนหนังสือ หากพบกระดาษคั่นหรือสอดอยู่ในตัวเล่ม ต้องแจ้งให้ผู้ใชนำออกด้วยทุกครั้งหรือถ้าเจ้าหน้าที่พบกระดาษสอดอยู่ในตัวเล่มภายหลังเมื่อใดก็ตามให้เจ้าหน้าที่ดึงกระดาษที่สอดไว้ออกด้วย

2. เมื่อรับคืนหนังสือแล้ว ให้สแกนตัวเล่มหนังสือซ้ำทุกเล่มอีกครั้งก่อนตั้งสัญญาณแยกขึ้นชั้น

3. ถ้าพบว่าใบกำหนดส่งเต็มไม่มีที่ประทับวันที่ได้แล้ว ให้เปลี่ยนใบกำหนดส่งใหม่ทันที (กรุณาอย่าพบขึ้นใช้ด้านหลัง) รวมถึงหนังสือของท่าพระและเพชรบุรีด้วย

4. เมื่อเสร็จสิ้นการบริการผู้ใช้แต่ละราย ให้ปิดหน้าจอของผู้ใช้รายนั้นๆ ทุกครั้ง

Read More